Rendi imák

      


REGGELI IMA

Reggel az első szó, amit egy lovag kimond: Serviam! azaz „Szolgálni fogok”.Gondoljunk  arra, hogy a bűn lényege ez: „Non serviam”, azaz „Nem vagyok hajlandó szolgálni!”  Ezeket megfontoló lelkülettel mondjuk a 48. zsoltárt és a hozzá kapcsolódó könyörgést.

Nagy az Úr, méltó a dicséretre, Istenünk városában.
Szent hegye, a nagyszerű magaslat öröme az egész világnak.
Sion hegye, „északnak határa” valóban a nagy király városa.
Õrtornyaiban az Isten lakik, azért biztos védelemnek látszik.
Lám, királyok verődtek össze, és együtt ostromolták.
Nézték, de megmerevedtek, és megzavarodva megfutottak.
Félelem fogta el őket, mint a szülő asszonyt.
Éppúgy, ahogy keletről jövő vihar szétzúzza Tarsis hajóit.
Ahogy hallottuk, úgy láttuk is a Seregek Urának városát.
Igen, a mi Istenünk városát Isten örökre megalapozta.
Istenünk, kegyelmedre emlékezünk templomod szentélyében.
Amint a neved, Istenünk, úgy terjed dicsőséged is, a földi határig.
Jobbod telve igazságossággal.
Azért hát örüljön Sion hegye, ujjongjanak Júdea leányai ítéleteiden!
Járjátok be Siont keresztül-kasul és számláljátok meg tornyait!
Csodáljátok meg sáncait, falait, járjátok be erődítményeit,
hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek:
Ilyen nagy az Isten! Igen, ő a mi vezérünk, Istenünk örökkön-örökké!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Könyörögjünk! Istenünk, ki mindent csodálatos gondviseléseddel vezérelsz,
a Boldogságos Szűz, Palesztina Királynőjének közbenjárására, kérünk,
add, hogy a Szentföld, ahol a te Fiad végtelen szeretete megváltott minket,
megszabaduljon minden bajtól, és élő hittel szolgáljon neked.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


ESTI IMA

Az esti imához szorosan kapcsolódik néhány pillanat lelkiismeret-vizsgálat. Ezt követi  a bűnbánati imádság, a 134. zsoltár, majd a hozzá kapcsolódó kantikum és könyörgés

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással:
én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát,
az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekem a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneimet, és vezessen el az örök életre. Ámen.

Áldjátok az Urat, ti, az Úr szolgái mind, akik az Úr házában álltok,
Isten házának csarnokaiban!
Tárjátok kezeteket a szentély felé, s dicsőítsétek az Urat éjjelente!
Áldjon meg téged Sionból az Úr, aki az eget és a földet teremtette!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében,
mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél,
világosságul a pogányok megvilágosodására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Könyörögjünk! Istenünk, ki mindent csodálatos gondviseléseddel vezérelsz,
a Boldogságos Szűz, Palesztina Királynőjének közbenjárására, kérünk,
add, hogy a Szentföld, ahol a te fiad végtelen szeretete megváltott minket,
megszabaduljon minden bajtól, és élő hittel szolgáljon neked.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Nyugodalmas jóéjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekem az Úr. Ámen.


IMÁDSÁG SZERTARTÁS ELÕTT

Minden szertartás előtt, amikor a gyülekezőhelyen a rendtagok induláshoz felállnak,  közösen elimádkozzák a 121. zsoltárt.

Perjel:    Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Mind:    Ámen.

        Örvendeztem, amikor azt mondták nekem: ,,Az Úr házába fölmegyünk.”
        Íme, már itt is áll a lábunk kapuidban, ó, Jeruzsálem!
        Jeruzsálem jól megépült város, részei szépen egybeillenek.
        Oda járnak föl a törzsek, az Úr népének törzsei,
        Izrael törvénye szerint, hogy ott az Úr nevének áldást mondjanak.
        Mert ott állnak az ítélőszékek, Dávid házának székei.
        Jeruzsálemre békét esdjetek!
        Béke legyen azzal, aki szeret téged!
        Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök: ,,Békesség teveled!”
        Istenünk és Urunk háza miatt áldást kívánok neked.

Perjel:    Induljunk békességben.
Mind:    Krisztus nevében. Ámen.


IMÁDSÁG SZERTARTÁS UTÁN

Minden szertartás után, amikor a gyülekezőhelyre a rendtagok visszaérkeznek,  közösen elimádkozzák a 150. zsoltárt.

Perjel:    Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Mind:    Ámen.

        Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi erődítményében!
        Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
        Dicsérjétek trombitaszóval, dicsérjétek citerával és hárfával!
        Dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral!
        Dicsérjétek zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával!

Perjel:    Mondjunk áldást az Úrnak!
Mind:    Istennek legyen hála!


JERUZSÁLEM KÖSZÖNTÉSE

Mikor Jeruzsálemben vagyunk, vagy rá gondolunk, az alábbi ismeretlen szerző (IV–VIII. század) Sík Sándor fordításában fennmaradt imáját mondjuk

Ég városa, Jeruzsálem,
ó boldog béke-látomás!
Falaid eleven kövek,
úgy nősz a csillagok közé.
És mint menyasszonyt, angyalok
ezerszer ezre leng körül.

Ó boldogságos szép ara,
jegykincsed égi glória,
s a Vőlegény kegyelmei.
Ó szépséges királyi nő,
kit választott Krisztus király,
mennynek tündöklő városa!

Igazgyöngyökkel tündököl
és tárva ott minden kapu:
minden halandót befogad,
ki Krisztus nyomdokán haladt,
vagy Krisztusa szerelméért
bátran visel gyötrelmeket.

A véső üdvös éle járt
és csattogott a kalapács,
az épület minden kövén:
mester keze formálta ki
s helyezte fel bölcs rend szerint
a felséges homlokzaton.

Köteles hódolat legyen
az Atyának mindszüntelen,
s a Szentléleknek is vele
glória, áldás, hatalom,
miképpen volt, mindenkoron.


RENDTAGOK NAPI IMÁDSÁGA

Ezt a hitvallás-szerű imát, miként a címe is elárulja, a lovagok magánimádságként  naponta elmondják. Konvent-miséken a post communio után, a főcelebráns intonálásával közösen végzik

Úr Jézus, akit a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend sorába hívni méltónak találtál,
a Boldogságos Szűz Mária, Szent József, Szent Péter,
Szent Pál és az összes Szent közbenjárása által,
alázatosan könyörög hozzád:
Segíts, hogy az istentelenséggel szemben
hűséges maradjak Rendünk hagyományaihoz
a Katolikus, Apostoli, Római Vallás gyakorlásában és védelmében;
a szeretet gyakorlásában felebarátom,
de főképp a szentföldi szegények és betegek iránt.
Adj nekem és rendtársaimnak kegyelmet, hogy a Szent Helyek fenntartását
és Õboldogsága, Jeruzsálem latin Pátriárkájának munkáját
imádsággal és áldozattal támogassam.
Adj nekem erőt, hogy ezen kívánságokat képes legyek
valódi keresztény lelkülettel végrehajtani
Isten dicsőségére, a világ békéje érdekében
és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend javára.
Miasszonyunk, Palesztina Királynője,
imádkozzál értünk és minden népért,
akik azon a földön laknak, amelyet Fiad élete, halála és feltámadása szentelt meg.
Ámen.


RENDTAGOK IMÁDSÁGA

Hozzád imádkozunk Uram, mi,
akik címerünkben hordjuk öt sebed jelét.
Adj erőt, hogy szeressünk minden életet a földön,
amelyet Atyád teremtett, sőt, szeressük ellenségeinket is.
Szabadítsd meg lelkünket és szívünket a bűntől,
a részrehajlástól, az önzéstől és a gyávaságtól,
hogy méltók lehessünk szeretetedre.
Áraszd Szentlelked a Szent Sír lovagjaira,
hogy a Béke és a Szeretet meggyőződéses
és őszinte követeivé válhassunk testvéreink között,
különösen azok között, akik nem hisznek benned.
Adj nekünk hitet, hogy szembenézhessünk napi gondjainkkal,
s hogy megérjük azt a napot, melyen alázatosan,
ám félelem nélkül járulhatunk a te színed elé.
Ámen.


RENDTAGOK KÖNYÖRGÉSE

Urunk, Jézus Krisztus, te meghívtál minket,
hogy Üzeneted és megváltásod,
halálod és feltámadásod, a belőled fakadó élet:
a szeretet és öröm bizonyságtevői legyünk.
Hogy kereszted és feltámadásod ereje,
szavaink és keresztény életvitelünk példája által,
remény és bizakodás ébredjen embertársaink szívében.
Urunk, Jézus Krisztus, adj erőt e tanúságtételhez.
Adj nekünk látó szemet,
nyitott fület és érző szívet embertársaink,
különösképpen a Szentföldön élő keresztény testvérek iránt,
akiknek nagy szüksége van a mi lelki és anyagi gondoskodásunkra.
Segíts, hogy szolidárisak lehessünk Egyházaddal és népeddel ott,
ahol te születtél, éltél, meghaltál és feltámadtál, a világ üdvösségére.
Segíts minket szavaid és példád szerint gondolkodni és cselekedni.
Segíts feladatunkat rendtársainkkal közösségben végezni,
együtt haladva az általad nekünk kijelölt úton.
És segíts minket egyházadban egyházaddal élni,
hogy valóban Egyházad lehessünk, ahogy te szeretted volna.
Ámen.


BOLDOG BARTOLO LONGO IMÁJA

Bartolo (Bertalan) Longo (1841—1926) a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend egyik legkedvesebb „szentje”, a pompeji Rózsafüzér Királynője kegytemplom alapítója.

Ó, Szűzanya,
ki Szent Fiad testét a sírba fektetted,
temesd Õt szívembe most.
Vágyva vágyik szívem,
hogy sírja, börtöne, otthona legyen a szeretetnek.
Tudom, kihűlt szív ez,
hidegebb a Fiad sírját elzáró kőnél is,
könyörületességed tüzével mégis
lobbantsd lángra, ó győzedelmes Szűz.
Add, békén Szent Fiadhoz közelednem,
s a szeretetben oly erősen eggyé válni vele,
hogy a halál se válasszon el egymástól.
Ámen.


IMÁDSÁG BOLDOG BARTOLO LONGO SZENTTÉ AVATÁSÁÉRT

Istenünk, aki Boldog Bartolo Longo szolgádat
a Rózsafüzér Királynője iránti különleges szeretettel ajándékoztad meg,
eltöltötted apostoli buzgósággal és hősies felebaráti szeretettel,
kérünk, engedd a Te dicsőségedre és a mi segítségünkre őt oltárra emelni,
és add meg a kegyelmet, amit közbenjárására Tőled kérünk. Ámen.


BARLASSINA PÁTRIÁRKA IMÁJA PALESZTINA KIRÁLYNÕJÉHEZ

Ezt az imát mondta 1920 júliusában, a Szent Sír-bazilikában Luigi Barlassina Jeruzsálemi Latin Pátriárka, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend nagyperjele, először nevezve a Szűzanyát Miasszonyunk Palesztina Királynőjének.

Ó Szeplőtelen Szűz, kegyes királynője mennynek és földnek,
tekints ránk, akik leborulunk a Te magasztos trónusod előtt.
Minden bizodalmunkat a Te jóságodba
és a Te végtelen hatalmadba vetve Hozzád könyörgünk:
tekints irgalmas szemmel Palesztinára,
minden országok között a leginkább Tiédre,
hiszen Te áldottad meg a Te születésed,
erényeid és szenvedéseid által,
és innen adtad a világnak az Üdvözítőt.
Emlékezzél meg róla, hogy itt rendeltettél különösen is
a mi jóságos anyánkká, a kegyelmek közvetítőjévé.
Vedd hát különös oltalmadba szülőhazádat,
oszlasd el felőle a tévelygés homályát, hiszen ez volt az a föld,
ahol az Örök Igazság Napja fényeskedett.
Segítsd hamar beteljesülni azt az ígéretet,
amely a Te Isteni Fiad ajkáról hangzott fel,
hogy egy nyáj legyen és egy Pásztor.
Érd el, hogy mindnyájan szentségben és igazságban
szolgálhassuk az Urat életünk minden napján,
hogy Jézus érdemeiért és a Te anyai segítségeddel
végül eljuthassunk e földi Jeruzsálemből a mennyei város fényességébe.
Ámen.


IMÁDSÁG A KERESZT ELÕTT

Végzendő pénteken 15 órakor, Jézus halálának órájában, esetleg egy más, arra alkalmasabb pénteki időben.

Előimádkozó: Urunk, hozzád fohászkodunk!
Mind:    Adoramus te, Domine.

Előimádkozó: Urunk, ki magad is szegény lettél, hogy megajándékozd a szegényeket             Mennyei Országoddal, tölts el minket gazdagságoddal.
Mind:        Adoramus te, Domine.

Előimádkozó: Urunk, ki szívedben jóságos és egyszerű vagy, s örök életet ígérsz azoknak,         akik önmagukat felajánlják neked, tölts el minket bőségeddel.
Mind:    Adoramus te, Domine.

Előimádkozó:Urunk, ki arccal a földre rogytál, szomorúságodban megmutatva nekünk
            a vigasztalás ösvényét, légy örömünk, mit senki sem vehet el.
Mind:    Adoramus te, Domine.

Előimádkozó: Urunk, ki véredet ontottad, hogy az igazaknak az élet kelyhét felajánld,
        vedd el szomjúságunkat.
Mind:    Adoramus te, Domine.

Előimádkozó: Urunk, ki feltámadván megjelentél a tanítványoknak, adj nekünk kőszívünk
        helyett hússzívet, hogy láthassunk majd téged színről színre.
Mind:         Adoramus te, Domine.

Előimádkozó: Urunk, ki megalázod a hatalmasokat s a békességeseket ünneplőbe öltözteted,
        teremts újjá képmásodra minket.
Mind:    Adoramus te, Domine.

Előimádkozó: Urunk, ki első vagy az élők között s felemeled országodba azokat,
        kik meghalnak veled, add, hogy megmaradjunk szeretetedben.
Mind:    Adoramus te, Domine.


IMÁDSÁG JÉZUSHOZ, IZRAEL FIÁHOZ

Urunk és testvérünk, Jézus Krisztus,
te úgy közeledtél hozzánk emberekhez,
hogy szenvedtél és meghaltál bűneinkért.
Ezért jelen vagy közöttünk ma is, amikor mi szenvedünk;
bűneink sem választanak el már tőled.
Kérünk, állj azok mellé, akik nehéz terhet cipelnek
vagy már összeroskadtak alatta;
azok mellé, akik mások igazságtalanságaitól szenvednek;
és azok mellé, akik betegek vagy haldokolnak.
Urunk, Jézus Krisztus, Izrael fia,
állj a szentföldi keresztények mellé!
Könyörülj Rendünk minden tagján,
különösképpen azokon, akik életükben nehéz terheket hordoznak.
Tégy minket valódi, neked tetsző közösséggé.
Jelenléted vigasztaljon, halálod és feltámadásod ereje pedig gyógyítson
és szabadítson meg bennünket.
Õrizz meg minket minden időben, amíg el nem jutunk a te Országodba.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké.
Ámen.


IMÁDSÁG A SZENTATYÁÉRT

Végtelen hálát adok Neked, Pásztorok Fejedelme,
örökkévaló Pásztor, Uram, Jézus Krisztus!
Te juhaidnak legfőbb pásztorává és Egyházad fejévé rendelted Pétert,
szent apostolodat és a többi római püspököket, amint egymás után következnek.
Örök időkre szóló Anyaszentegyházadat e sziklára építetted,
hogy a pokol hatalma soha erőt ne vehessen rajta.
Könyörgök hozzád, felséges Istenem,
aki oly hatalmasan oltalmaztad egykor Mózest, most pedig Szent Péter székét,
hogy a jelenleg uralkodó pápánkat Egyházad számára egészségben megtartsad,
és engedd, hogy Hozzád vonzza mindazokat, akik nem tartoznak még Egyházadhoz.
Általad győzedelmeskedjen és megőrizze szent Egyházadat a pokol minden hatalmától.
Ámen.