A Rend

        Az ősi eredetű, a pápák által újjászervezett és rendkívüli kiváltságokkal gazdagított Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend történeti, jogi és lelki kapcsolatok folytán az Apostoli Szentszék kegyes oltalma alatt áll. A Rend Õszentsége XII. Pius pápa 1949. szeptember 14-i, valamint Õszentsége XXIII. János pápa 1962. december 8-i Apostoli levelei alapján egyházi jogi személy, és II. János Pál pápa 1996. február 1-jén kelt leirata alapján Vatikán-állami jogi személy.

A Rend céljai

1. Erősíteni tagjaiban a keresztény életvitel gyakorlatát a pápához való teljes hűségben és az Egyház tanításai szerint, szem előtt tartva, mint alapot, a felebaráti szeretet elveit, melyeknek a Rend fontos eszköze a Szentföldre irányuló segélyek érdekében.

2. Támogatni és segíteni a Katolikus Egyház kulturális, jótékonysági és szociális tevékenységét és intézményeit a Szentföldön, különösen a Jeruzsálemi Latin Patriarkátushoz tartozó és annak területén találhatóakat, amelyekkel a Rend hagyományos kapcsolatokat tart fönn.

3. Buzgólkodni a hit fenntartásán és terjesztésén a Szentföldön, bevonva a világszerte élő, a Rend jelképe által a felebaráti szeretet gyakorlásában egyesített katolikusokat, valamint minden keresztény testvért.

4. Védelmezni a katolikus Egyház jogait a Szentföldön.

Természetéből, valamint szorosan vallási és karitatív céljaiból kifolyólag a Rend távol áll minden politikai jellegű mozgalomtól vagy intézménytől. A Rend tagjai nem vehetnek részt olyan szervezetek és társaságok tevékenységében, melyeknek jellege, céljai és programjai ellentétben állnak a Katolikus Egyház tanaival és tanításával, illetve nem tartozhatnak a Szentszék által el nem ismert vagy nem szuverén államok adományozta állítólagos lovagi jellegű rendekhez és szervezetekhez.

A Rend székhelye a Vatikán-államban van, lelkiségének székhelye Õszentsége XII. Pius pápa
1948. augusztus 15-én kiadott motu propriója értelmében a Sant’Onofrio al Gianicolo templom melletti kolostor. A Rend története és jelen élete alapvetően kapcsolódik Jeruzsálemhez és a Szent Helyekhez.


A Rend tevékenysége

A Rend fő tevékenysége - a Statútumnak megfelelően - a Szentföld megsegítése, s ennek keretében elsősorban a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus támogatása, ami főként a Patriarkátus iskolákra szánt kiadásainak, valamint a folyó és szociális tevékenységek fedezésére szolgáló kiadásainak finanszírozását jelenti.

A felnövekvő keresztény generáció színvonalas képzésének biztosításához a Nagymesteri Hivatal úgy járul hozzá, hogy - a klérus kiadásai mellett - minden évben fedezi a Patriarkátus iskoláinak fenntartásában keletkező hiányt, amely a keresztény tanulók által fizetendő és a családok által átvállalható összegek különbségéből származik.

Ezen túlmenően a Nagymesteri Hivatal minden évben új építési projekteket, illetve templom- és konvent-felújítást, iskolákat és szociális, valamint vallási életet szolgáló közösségi központokat finanszíroz. Az új terveket minden évben a Nagymesteri Hivatal javasolja és a Latin Patriarkátus választja ki. A Szentföld Bizottság, melynek egy elnöke és négy tagja van, megvizsgálja a projekteket, majd ezután ajánlást tesz a Nagymesteri Hivatalnak arról, hogy mely projekteket milyen mértékben kell finanszírozni. A Nagymesteri Hivatal végső döntése után a Bizottság a Latin Patriarkátussal szoros együttműködésben ellenőrzi a megvalósítást. A Rend tagjai és jótevői így biztosak lehetnek az adományaikból támogatott projektek hatékony megtervezésében és végrehajtásában.
A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend eredete a legendák homályába vész. A manierizmus korának néhány történésze szerint a Rendet egy-két évvel az Úr Jézus halálát és feltámadását követően alapították. Egyes vélemények szerint az alapító maga az ifjabb Szent Jakab apostol volt, mások a Rend kezdeteit Nagy Konstantin császár idejére teszik és alapítását Szent Ilonához kapcsolják. Ezeket a feltételezéseket írásos emlékek vagy más tárgyi dokumentumok nem támasztják alá. A történetírók általában Bouillon Gottfried alsó-lotharingiai herceget, anyai ágon Nagy Károly császár rokonát tartják a Rend megalapítójának.