Kisszótár


A honlapunkon használatos többnyelvű rövidítések, szavak, szakkifejezések feloldásai, jelentései olvashatók az itt közölt RÖVIDÍTÉSEK és KISSZÓTÁR címek alatt.


Rövidítések


Ac. Academicus (lat.) [Akadémiai tag]

Amb. Ambasciatore (ol.), Ambassadeur (fr.), Ambasador (sp.), Ambassador (ang.) [Nagykövet]

Avv. Avvocato (ol.) [Ügyvéd]

C. Címzetes

Cab. Caballero (sp.) [Lovag]

Card. Cardinale (ol., fr.), Cardenal (sp.), Cardeal (port.), Cardinal (ang.) [Bíboros]

Cav. Cavaliere (ol.) [Lovag]

Chev. Chevalier (fr.) [Lovag]

Comm. Commendatore (ol.), Commandeur (fr.), Commander (ang.) [Tiszt]

D. Dr. Kétszeres doktor

Dott. Dottore (ol.) [Doktor(i cím)]

Dr. Doctor (ang.), Doktor (ném.) [Doktor(i cím)]

Gen. Generale (ol.), Générale (fr.), General (sp., port., ang., ném.) [Tábornok]

GKR Großkreuz-Ritter (ném.) [Nagykeresztes lovag]

Gr. Cr. Gran Croce (ol.) [Nagykeresztes]

Gr. Off. Grand Officier (fr.) [Főtiszt]

Gr. Uff. Grand’Ufficiale (ol.) [Főtiszt]

H.E. His Excellency (ang.) [Õexcellenciája]

H.Em. His Eminence (ang.) [Õeminenciája]

Hab., Habil. Habilitált

Ing. Ingegnere (ol.), Ingenieur (fr., ném.) [Mérnök]

J.E. Jego Ekselencja (lengy.) [Õexcellenciája]

J.Em. Jego Eminencja (lengy.) [Õeminenciája]

Jr. Junior (ang.) [Ifjabb]

Kard. Kardinal (ném.), Kardynal (lengy.) [Bíboros]

KC*HS Knight Commander with Star of the Holy Sepulchre (ang.) [Főtiszt csillaggal]

KCHS Knight Commander of the Holy Sepulchre (ang.) [Főtiszt (csillag nélkül)]

KGCHS Knight Grand Cross of the Holy Sepulchre [Nagykeresztes Szent Sír lovag]

KHS Knight of the Holy Sepulchre (ang.) [Szent Sír lovag]

Mag. Magister (osztr.) [Magiszter]

Mons. Monsignore (ol.) [püspökök és egyes prelátusok címe]

Msgr. Monseigneur (fr.) [püspökök és egyes prelátusok címe]

Nob. Nobile (ol.) [Nemes]

Ny. Nyugalmazott

Okl. Okleveles

O.M.I. Congregatio Missionariorum Oblatorum B.M.V. Immaculatae (lat.)

[A Boldogságos Szűz Mária Oblátus Misszionáriusainak Kongregációja]

OESSH Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani (lat.)

[Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend]

Prof. Professore (ol.), Professeur (fr.), Profesor (sp.), Professor (ang., ném.) [Professzor]

QC Queen’s Counsel (ang.) [Királyi Tanácsos]

Rev. Reverendo (ol.), Révérende (fr.), Reverend (ang.) [Tisztelendő]

Rev.mo Reverendissimo (ol.), Reverendissimus (lat.) Reverendísimo (sp., port.) [Főtisztelendő]

R.I.P. Requiescat in pace! (lat.) [Nyugodjék békében!]

Rk., R.k. Római katolikus

S.B. Son Béatitude (fr.) [Õboldogsága]

S.E. Sua Eccellenza (ol.), Son Excellence (fr.), Su Excelencia (sp.), Sua Exelencia (port.), Seiner Exzellenz (ném.) [Õexcellenciája]

S.E. Rev.ma Sua Eccellenza Reverendissima (ol.) [Excellenciás és Főtisztelendő]

S.E. Rév.me Son Excellence Révérendissime (fr.) [Excellenciás és Főtisztelendő]

S.E. Revma. Su Excelencia Reverendísima (sp.), Sua Exelencia Reverendíssima (port.) [Excellenciás és Főtisztelendő]

S.Em. (Rev.ma) Sua Eminenza (Reverendissima) (ol.) [Eminenciás (és Főtisztelendő)]

S.Ém. (Rév.me) Son Éminence (Révérendissime) (fr.) [Eminenciás (és Főtisztelendő)]

S.Ema. (Revma.) Su Eminencia (Reverendísima) (sp.), Sua Eminência (Reverendíssima) (port.) [Eminenciás (és Főtisztelendő)]

Sig. Signor (ol.) [Úr]

Sr. Suor (ol.), Seur (fr.), Soror (lat., ang.) [Nővér (szerzetes)]

SSML Sancti Mauritius et Lazarus [Szent Móric és Lázár]

Tb. TiszteletbeliKisszótár


Academicus (lat.) Akadémiai tag

Ad nutum (lat.) Tetszés szerint

Ambasador (sp.) Nagykövet

Ambasciatore (ol.) Nagykövet

Ambassadeur (fr.) Nagykövet

Ambassador (ang.) Nagykövet

Amissione (ol.) Felvétel, kinevezés

Assessore (ol.) Ülnök

Avvocato (ol.) Ügyvéd


Berretto (ol.) Barett (sapka)


Caballero (sp.) Lovag

Cancelliere dell’Ordine (ol.) Rendi Kancellár

Cardeal (port.) Bíboros

Cardenal (sp.) Bíboros

Cardinal (ang.) Bíboros

Cardinale (ol., fr.) Bíboros

Cardinale Gran Maestro (ol.) Bíboros Nagymester

Cavaliere (ol.) Lovag

Cavaliere di Collare (ol.) Nyakékes lovag

Cavaliere di Gran Croce (ol.) Nagykeresztes lovag

Cavaliere in abito civile da cerimonia con berretto

e mantello (ol.) Lovag ünnepi civil öltözetben barettel, palástban

Cerimoniere dell’Ordine (ol.) Rendi Szertartásmester

Cerimoniere ecclesiastico (ol.) Egyházi szertartásmester

Cerimoniere laico (ol.) Világi szertartásmester

Chevalier (fr.) Lovag

Classe (ol.) Osztály

Collare (ol.) Nyakék

Commander (ang.) Tiszt

Commandeur (fr.) Tiszt

Commendatore (ol.) Tiszt

Commendatore con Placca (ol.) Csillagkeresztes tiszt

Commendatore e grand’ufficiale (ol.) Tiszt és főtiszt

Commissione Permanente (ol.) Állandó Bizottság

Commissione Temporanea (ol.) Ideiglenes Bizottság

Conchiglia del pellegrino (ol.) Zarándokkagyló

Congregatio Missionariorum Oblatorum B.M.V.

Immaculatae (lat.) A Boldolgságos Szűz Mária Oblátus Misszionáriusainak Kongregációja

Consiglio (ol.) Tanács

Consulta (ol.) Nagytanács

Croce al merito Santo Sepolchro

di Gerusalemme (ol.) Jeruzsálemi Szent Sír Érdemkereszt

Croce con Placca di argento al merito del

Santo Sepolchro di Gerusalemme (ol.) Jeruzsálemi Szent Sír Ezüst Érdemkereszt

Croce con placca d’oro al merito del

Santo Sepolchro di Gerusalemme (ol.) Jeruzsálemi Szent Sír Arany Érdemkereszt


Dama (ol.) Hölgy, dáma

Dama con mantello (ol.) Hölgy palástban

Dama di Collare (ol.) Nyakékes hölgy

Dama di commenda (ol.) Hölgy tiszti rangban

Dama di commenda con placca (ol.) Csillagkeresztes hölgy

Dama di Gran Croce (ol.) Nagykeresztes hölgy

Decorazione al merito (ol.) Érdemrend

Delegato locale (ol.) Vezető tiszt

Delegato magistrale (ol.) Főbiztos

Delegazione Locale (ol.) Tiszti Kerület

Delegazione Magistrale (ol.) Főbiztosság

Dignitari dell’Ordine (ol.) Rendi méltóságviselők

Dignitario dell’Ordine

in mantello capitolare (ol.) Rendi méltóságviselő káptalani palástban

Distintivi di grado per il berretto (ol.) Rendfokozatok megkülönböztetése a baretten

Doctor (ang.) Doktor(i cím)

Doktor (ném.) Doktor(i cím)

Dottore (ol.) Doktor(i cím)


General (sp., port., ang., ném.) Tábornok

Générale (fr.) Tábornok

Generale (ol.) Tábornok

Gonfalone (insegna dell’Ordine) (ol.) Hadi zászló (a Rend jelvénye)

Governatore Generale (ol.) Általános Kormányzó

Grado (ol.) Rendfokozat

Gran Croce (ol.) Nagykereszt

Gran Maestro (ol.) Nagymester

Gran Maestro emerito (ol.) Nyugalmazott Nagymester

Gran Magistero (ol.) Nagymesteri Hivatal

Gran Priore (ol.) Nagyperjel

Grand Officier (fr.) Főtiszt

Grand’Ufficiale (ol.) Főtiszt

Großkreuz-Ritter (ném.) Nagykeresztes lovag


His Eminence (ang.) Õeminenciája

His Excellency (ang.) Õexcellenciája


Inauguratio (lat.) Beiktatás

Ingegnere (ol.) Mérnök

Ingenieur (fr., ném.) Mérnök

Interim (lat.) Ideiglenesen

Investitura (lat., ol.) Lovagavatás


Jego Ekselencja (lengy.) Õexcellenciája

Jego Eminencja (lengy.) Õeminenciája

Junior (ang.) Ifjabb


Kardinal (ném.) Bíboros

Kardynal (lengy.) Bíboros

Knight Commander of the

Holy Sepulchre (ang.) Szent Sír főtiszt (csillag nélkül)

Knight Commander with Star

of the Holy Sepulchre (ang.) Szent Sír főtiszt csillaggal

Knight Grand Cross

of the Holy Sepulchre (ang.) Nagykeresztes Szent Sír lovag

Knight of the Holy Sepulchre (ang.) Szent Sír lovag


Luogotenente (ol.) Helytartó

Luogotenente Generale (ol.) Általános Helytartó

Luogotenenza (ol.) Helytartóság


Magister (osztr.) Magiszter (Mester)

Miniatura (lat., ol.) Miniatűr

Monseigneur (fr.) [püspökök és egyes prelátusok címe]

Monsignore (ol.) [püspökök és egyes prelátusok címe]

Motu proprio (lat.) Saját kezdeményezésére


Nobile (ol.) Nemes


Ordo Equestris Sancti

Sepulcri Hierosolymitani (lat.) Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend


Palma dell’Ordine (ol.) Rendi Pálma

Palma di Gerusalemme (ol.) Jeruzsálem Pálmája

Placca (ol.) Jelvény

Placca di cavaliere di gran croce (ol.) Nagykeresztes lovag jelvénye

Placca di dama di commenda con placca (ol.) Nagykeresztes hölgy keresztje

Placca di dama di gran croce Nagykeresztes hölgy jelvénye

Placca grand’ufficiale (ol.) Főtiszti jelvény

Placca per cavaliere di collare

e dama di collare (ol.) Nyakékes lovag és nyakékes hölgy jelvénye

Prelato con mozzetta (ol.) Prelátus mocétumban

Preside (ol.) Elnök

Presidenza del Gran Magistero (ol.) Nagymesteri Hivatal Elnöksége

Priore (ol.) Perjel

Priore Coadiutore (ol.) Koadjutor Perjel

Procedura (lat., ol.) Eljárás

Profesor (sp.) Professzor

Professeur (fr.) Professzor

Professor (ang., ném.) Professzor

Professore (ol.) Professzor

Promozione (ol.) Előléptetés


Queen’s Counsel (ang.) Királyi Tanácsos


Requiescat in pace! (lat.) Nugodjék békében!

Reverend (ang.) Tisztelendő

Révérende (fr.) Tisztelendő

Reverendísimo (sp., port.) Főtisztelendő

Reverendissimus (lat.) Főtisztelendő

Reverendissimo (ol.) Főtisztelendő

Reverendo (ol.) Tisztelendő

Ritterorden vom Heilige Grab

zu Jerusalem (ném.) Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend

Rosetta (ol.) Rozetta (gomblyuk-jelvény)


Sancti Mauritius et Lazarus (lat.) Szent Móric és Lázár

Segretario (ol.) Titkár

Seiner Exzellenz (ném.) Õexcellenciája

Seur (fr.) Nővér (szerzetes)

Sezione (ol.) Régió

Sigillo dell’Ordine (ol.) A Rend pecsétje

Signor (ol.) Úr

Son Béatitude (fr.) Õboldogsága

Son Éminence (Révérendissime) (fr.) Õeminenciája (és Főtisztelendő[sége])

Son Excellence (fr.) Õexcellenciája

Son Excellence Révérendissime (fr.) Õexcellenciája és Főtisztelendő(sége)

Soror (lat., ang.) Nővér (szerzetes)

Stemma dell’Ordine (ol.) A Rend címere

Stendardo (insegna della Luogotenenza) Lobogó (a Helytartóság jelvénye)

Su Eminencia (Reverendísima) (sp.) Õeminenciája (és Főtisztelendő[sége])

Su Excelencia (sp.) Õexcellenciája

Su Excelencia Reverendísima (sp.) Õexcellenciája és Főtisztelendő(sége)

Sua Eccellenza (ol.) Õexcellenciája

Sua Eccellenza Reverendissima (ol.) Õeminenciája és Főtisztelendő(sége)

Sua Eminência (Reverendíssima) (port.) Õeminenciája (és Főtisztelendő[sége])

Sua Eminenza (Reverendissima) (ol.) Õeminenciája (és Főtisztelendő[sége])

Sua Exelencia (port.) Õexcellenciája

Sua Exelencia Reverendíssima (port.) Õexcellenciája és Főtisztelendő(sége)

Suor (ol.) Nővér (szerzetes)


Tesoriere (ol.) Kincstartó


Vessillo (insegna della Sezione) (ol.) Zászló (a Régió jelvénye)

Vice Governatore Generale (ol.) Helyettes Általános Kormányzó