Homília

Bécs, 2007. november 18.

C év - évközi 33. vasárnap

Lk 21, 5-19

Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön, mind lerombolják." Erre megkérdezték tőle: "Mester, mikor fognak ezek bekövetkezni? És mi lesz a jel előtte?" Így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: Én vagyok. És: Elérkezett az idő! - Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Ilyeneknek kell előbb történniük, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: "Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Szörnyű tünemények és különös jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és Helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek. Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani nektek. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket megölnek közületek. Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket. De nem vész el egy hajszál sem fejetekről. Kitartástokkal megmentitek lelketeket.

A mai evangéliumi szakasz három részre oszlik. Először szó van benne Jeruzsálem pusztulásáról: Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön. Majd szóba kerülnek a pusztulás előjelei. Végül az Úr megjövendöli a véres és vértelen keresztényüldözéseket. Az üldözésekről szóló rész egy egyszerű mondattal zárul: Kitartástokkal megmentitek lelketeket.

A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a kitartás, mint erény, annyit jelent, hogy egy jó cél érdekében helytállni, állhatatosnak lenni, nem lankadni, egy jó célhoz hűségesnek maradni.

Linzben, 2007. október 26-án egy ilyen hűséges, kitartó embert emelt oltárra a katolikus Egyház. A felemelő szertartásban Franz Jägerstätter-t, a vértanú családapát, a kitartás példaképének nevezték. Jogosan, hiszen miközben Moszkvában a világtörténelem két legvéresebb kezű nagyhatalma szabadkezet nyújtott egymásnak emberek meggyilkolásához és népek letiprásához és kiirtásához, aközben egy felsőausztriai földműves családapa a vérpadon életét adta, mert hitével ellenkezett, hogy fegyverrel szolgálja a 20. század Néróinak eszméit (Manfred Scheuer, Selig die keine Gewalt anwenden, Innsbruck, 2007). A Sonntag c. bécsi egyházi hetilap megható képet közöl, amint a vértanú családapa 94 éves özvegye átadja a megyéspüspöknek a férje ereklyéjét.

Az állhatatos kitartásban maga Isten a mi példaképünk. Csodálatosan fejezi ki ezt Szent Pál apostol, amikor ezeket írja Istenről, kedves tanítványának, Timóteusnak: de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg (2Tim 2, 13). Vagyis Istennek lényegéhez tartozik az állhatatos kitartás.

Erre az állhatatos kitartásra szólít fel a népek Apostola mindig ismét és újra: Legyetek állhatatosak és kitartók! (1Kor 15, 58); Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben (1Kor 16, 13). Legyetek kitartók és éberek az imában meg a hálaadásban (Kol 4, 2). Ám Szent Pál azt is világosan látja, hogy a kitartáshoz erősnek kell lenni. Ezért miközben a kitartásra buzdít, egyúttal imádsággal fordul Istenhez és kéri: Dicsőséges hatalmában szilárdítson meg titeket nagy erővel, hogy mindvégig kitartsatok és állhatatosak legyetek (Kol 1,11).

Hogy mennyire szükséges a kitartás erénye bizonyítják hátrányos helyzetű gyermekek milliói, akiknek szüleik képtelenek voltak állhatatosan kitartani egymás mellett ígéretük szerint, hogy jóban-rosszban hűségesek lesznek. Milyen gyakran találkozunk fiatalokkal, akik elkezdték tanulmányaikat, de nincs bennük kitartás és elkallódnak. Milyen sokszor adják fel emberek a lelkiéletet, mert a lelki szárazság idején nincs bennük kitartás. A mindennapi élet ezernyi apróságában milyen könnyen – a sportvilág szavaival élve – bedobjuk a törölközőt. Csábító ígéretek, akár anyagiakban, akár érvényesülésben, milyen sokszor rávesznek, hogy meggyőződésünk ellenére cselekedjünk.

A fasiszták és kommunista elvtársaik milliókat gyilkoltak meg állhatatosságuk miatt. Franz Jägerstätter csak egy közülük. Kérjük az Õ és a többi milliók közbenjárását az állhatatos kitartás kegyelméért nagy és kicsiny dolgokban egyaránt.