Évközi 4. vasárnap (2009. február 1.)

Mk 1, 21-28 
 

Betértek Kafarnaumba. Itt szombaton mindjárt elment a zsinagógába és tanított. Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógájukban volt egy tisztátalan lélektől megszállt ember. Ez rögtön ilyeneket kiabált: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.” Jézus ráparancsolt, így szólva: „Hallgass és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiabálás közepette kiment belőle. Mindnyájan elcsodálkoztak. „Ki ez? - kérdezgették vitatkozva egymástól. Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki.” Hamarosan elterjedt a híre Galilea egész vidékén. 
 

A zsinagógájukban volt egy tisztátalan lélektől megszállt ember. Miként gondolkodtak Izraelben az emberek a démonokról Jézus korában? A gonoszlelkek eredetét illetően különböző nézetek terjedtek el az írástudók és a nép körében. A legrégibb vélemény úgy tartotta, hogy a gonoszlelkek bukott angyalok. Ezt fogalmazza meg utolérhetetlen szépséggel Madách egyedülálló művében Az ember tragédiája c. művében. Areopagita Dénes az angyalok kilenc karáról tesz említést, ezzel szemben a démonoknak nagyon sok vannak. Amikor Jézus a gadaraiak vidékére ment, egy tisztátalan lélektől megszállott ember jött szembe vele. Mielőtt Jézus kiűzte volna a gonoszlelket, megkérdezte: „Mi a neved?” „Légiónak hívnak – válaszolta –, mert sokan vagyunk.” (Mk 5, 9). Ennek a sokaságnak az élén fejedelemként Belzebub állt. Ezért mondták a farizeusok: „Belzebubnak, a gonosz lelkek fejedelmének nevében űzi ki a gonosz lelkeket" (Mt 12, 24). A démonok tartózkodási helye a sivatag, a romok, a sírboltok. A gadarai megszállottról is azt olvashatjuk, hogy „A sírboltokban lakott, és még lánccal sem tudták fogva tartani” (Mk 5, 3). Úgy tartották, hogy bár a gonoszlelkek a Sátánhoz tartoztak, mégis Isten szolgálatában álltak, amennyiben Isten hatalmat adott nekik, hogy büntetéseinek végrehajtói legyenek a Földön. A tragédiák, a csapások minden változatát kitalálják. A rabbinátus tanítása és a néphiedelem szerint a démonok gonoszságaikat gyakran a megszállott emberek útján gyakorolták és gyakorolják ma is. Noha a démonoknak nagyon nagy hatalma volt, mégis ismertek eszközöket, amelyek oltalmat nyújtottak a gonoszlelkek ellen. Így segítséget nyújtott az Isten szava, parancsainak teljesítése, a fogadalmak stb. Ám véglegesen a messiási kor fogja az ördög hatalmát megtörni. 

Érthető hát, hogy az evangélisták miért emelik ki, hogy Jézus körüljárva jót cselekedett, és azon kívül, hogy betegeket gyógyított, halottakat élesztett újra, kiűzte a megszállottakból a gonoszlelket. Mindig újra említést tesznek az ördögűzésről, mintha hangsúlyozni akarnák: eljött az Isten országa, ugyanis maga az Üdvözítő így mondta: „ha én Isten Lelkével űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa” (Mt 12, 28). Márk elmeséli, hogy a mai evangéliumi szakaszban hallott esemény után Jézus betért Péter házába. „Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város az ajtó elé gyülekezett. Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött” (Mk 1, 32-34).  

A Katolikus Egyház Katekizmusában is szó van a megszállottságról és az exorcizmusról (KKK 1673). Nem nevetséges ez a felvilágosult 21. században? Lehet még ma hinni az ördögtől való megszállottságban? A Civiltà Cattolica, az egyik legtekintélyesebb jezsuita folyóirat, egy kongresszus alkalmával megdöbbentő tanulmányt tett közzé: kb. 12 millió olasz ember fordul kártyajóshoz, varázslóhoz, boszorkányokhoz, sátáni szektákhoz … Száz eurót fizetnek egy válaszért vagy tanácsért és gyakran több ezer eurót ráolvasásért. Ez döbbenetes nagy üzlet. Magyarországon is működik a Sátán Egyháza, Magyar Boszorkányok Egyháza, a Szcientológiai Egyház és több ehhez hasonló, természetesen az alkotmányos vallásszabadság alapján. Mivel lehet ezt megmagyarázni? A kérdésre választ ad Pater Amorth, a római egyházmegye exorcistája. Ahol eltűnik a hit vagy eltűntetik a hitet, ott óhatatlanul teret nyer a babona és a hiszékenység. 

Mit tehetünk? Szent Péter figyelmeztet bennünket első levelében, hogy elsősorban „Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el” (5, 8). Másodszor: „Erősen álljatok neki ellen a hitben!“ Végül, a mai evangéliumra figyelve kérjük Jézust, aki még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, hogy álljon mellettünk, és tanítása nyomán imádkozzuk igaz hittel: és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.