Hírek, események


Hermina-kápolna, 2018. szeptember 16.

 

2018. szeptember 16-án, vasárnap, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend legnagyobb ünnepe, a Szent Kereszt felmagasztalására bemutatott szentmise után került sor Csordás Eörs Mária atya, rendünk magyarországi újraindítója, mesterünk és példaképünk emlékkövének ünnepélyes leleplezésére és megáldására a Hermina kápolna kertjében. Az emlékkő (sztéle) Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész alkotása, a lovagrend tagjainak és azok hozzátartózóinak adakozásából és a kulturális kormányzat hozzájárulásából készülhetett el. A szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, akadémikus, rendünk magyarországi nagyperjele mutatta be Szerencsés Zsolt tb. kanonok, koadjutor nagyperjel, Kelemen Imre érseki irodaigazgató, Varga Norbert érseki titkár, szertartó és Szabó László atyák koncelebrálásával.


A szentmisén részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó, Eörs atya tisztelői.

A szentmise elején Jungbert Béla helytartó úr köszöntötte bíboros urat, a vendégeket és a híveket. Az olvasmányt Hidvégi Máté lovag, a szentleckét Farkas Olivér kancellár olvasta fel. Homiliájában a bíboros atya a Szent Kereszt megtalálásának történetéről, az irgalmasságról, a reményről, a templomok tornyára helyezett keresztről, mint az emberiség felkiáltójeleiről, az eucharisztikus Krisztusról: életünk, reményünk és erőnk forrásáról, és a közel-keleti keresztények védelmének kötelességéről beszélt. A Hívek könyörgését, Rendünk tagjai mellett, a Hermina kápolna közösségének egyik tagja is mondta.

A szentmise után bíboros atya megáldotta Csordás Eörs atya emlékkövét a kápolna-kertben. Laudációt mondott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Jungbert Béla helytartó. A szentmisén és az emlékkő-avatáson közreműködött Hegedűs Valér orgonaművész, a Hermina kápolna karnagya, Számadó Gabriella operaénekes, a Hermina-kápolna közösségének tagja, a Magyar Állami Operaház művészei Somogyvári Csilla vezetésével, aki Rendünk főtisztje, az emlékkő felállítását szorgalmazó Somodi Zoltán titkár felesége, a Béres Ferenc énekkar Hegedűs Szabolcs vezetésével és az 55 tagú Liszt Ferenc gyermekkórus.


Az eseményt követően minden jelenlévő meghívást kapott a kápolnával szomszédos Liszt Ferenc Általános Iskola dísztermében tartott fogadásra, ahol Hóvári János csillagkeresztes főtiszt köszöntötte a vendégeket.

Tudósítás az eseményről a Magyar Kurír honlapján, további képekkel:  itt.

 

 

Hidvégi Máté KHS

Fotó: Hollósy Andrea LHS

(2018-09-21 13:18:20)
2018. augusztus 19.-én, a Csordás Eörs atya egyik kedves és lelkes tanítványa, Szabó László atya által a Hermina-kápolnában celebrált misét követően, ünnepélyes körülmények között került sor a később felállítandó sztélé alapkövének megáldására és az időkapszula elhelyezésére, benne a támogatók névsorával és több helytartósági dokumentummal együtt. Elhangzott, hogy 2018. szeptember 16-án, az Erdő Péter bíboros-nagyperjel úr által celebrált szentmisét követően kerül majd sor ezen a helyen az emlékkő felavatására, megáldására. Az alábbiakban helytartó úr beszédét közöljük.

Szalai Ákos emlékezik Eörs atyára    Helytartó úr

 Az Úr különös kegyelme az, hogy erre a megemlékezésre végre sor kerülhetett. A hálaadó ima fontossága mellett hadd említsem meg, hogy az emlékmű megvalósulását jelentős összeggel támogatta a Balogh Zoltán miniszter úr által vezetett kulturális kormányzat, emellett rendünk legtöbb lovagja és dámája is felajánlást tett, hogy a mű elkészülhessen.  A gondolat kezdeményezője, mentora és motorja Somodi Zoltán főtiszt, helytartósági tikár úr volt, akit ezért külön köszönet illet.

 

 Eörs atya, ettől kezdődően, immár ebben a formában is közöttünk lesz itthon, a Hermina-kápolna kertjében. Szerető, együtt tartó, emlékeztető, óvó és figyelmeztető tekintete előtt vonulunk majd misére, ő előtte. Emlékeztetnék arra, hogy élete utolsó szakaszában, Eörs atya még Bécsben, a Pazmaneumban, többször is említette, hogy arra vágyik, bár lehetne még valaha a Hermina kápolna állandó papja, lakhelye pedig az alsó szinten, a lovagterem környékén lehetne. Hát ez most ebben a sajátos és kései formában valósulhatott meg. Egy másik, személyes jellegű emlék: Eörs atya mindig az őrállás, a folyamatos lelki-intellektuális keresztény készenlét példaképe volt. Ugyanúgy, mint a jó katona, aki mindig feladatot teljesít, aki még akkor is „programban van”, ha történetesen, éppen pihen, erőt gyűjt. A szentföldi zarándoklatok során, amikor kiemelt vállalásaként kispapokat is magával vitt, többször mi, lovagtársai is szerencsés tanúi és részesei lehettünk annak a folyamatos lelkigyakorlatnak és intenzív imaéletnek, amelyet ilyenkor irányított az autóút során, a szent helyeken és a szállásokon egyaránt. Fárasztó, de nagy élmény volt ez! Ezúton köszönjük Neked ezt is, Eörs Atya! Emlékedet így őrizzük meg! Veled együtt állunk itt őrt, a Herminában!

 Mindemellett azonban illő, hogy most életéről és papi munkásságáról is szóljunk röviden. Eörs atya Csordás Eörs Maria Siegfried néven született Budapesten, 1943. március 12-én. Szülei Dr. Csordás László mérnök és Marsovszky Lívia klasszika-filológus voltak. Három testvére: Éva Lívia nyugalmazott laborvezető, Budapesten él, s lovagrendünk nagyrabecsült dámája, Pál, aki számítástechnikus és Torontóban él, végül pedig György, ő matematikus, egyetemi tanár a Honolului Chaminade Egyetemen, Hawaiiban. A család eredeti neve a német Sommer volt, amelyet 1935-ben magyarosítottak, és az apai nagymama vezetéknevét vették fel. Mindkét szülői ágon találunk nevezetes felmenőket: az apai ágon pl. Dr. Csordás Elemért, Budapest tiszti főorvosát az első világháborút követően, a járványügyi szolgálat újjászervezőjét, vagy anyai ágon Marsovszky István választott püspököt, királyi táblabírót, a 18. század végén. Eörs atya nem sokkal halála előtt elkészíttette címerét, tette ezt nem a múltba révedés miatt – mert kevés dolog állt volna tőle távolabb – hanem figyelmeztetésként, hogy őseihez hűen ő is mindig készen álljon Krisztusért a vértanúságra. „Keresztény őseim csak egy rangot és méltóságot ismertek…, a vértanúságot Érte” – amint megfogalmazta egyik, édesanyjához írott levelében.

 A József Attila Gimnáziumban érettségizett és 1961-1966 között az Esztergomi Érseki Főiskola hallgatója volt. 1966. június 19-én szentelték pappá Esztergomban. VI. évesként már a budapesti Központi Szemináriumban volt, majd a budapesti Hittudományi Akadémián doktorált teológiából.

 Papi működésének helyszínei: káplán Varsányban és Nógrádsipeken (1967-1969), Balassagyarmaton (1969-1974), plébános Lábatlanban (1974-1983), majd Budapest-Tisztviselőtelepen (1985-1991), később a Budapest-Rákospalota főplébánián (1995-1998). 1982-1985 között a Római Magyar Pápai Intézet ösztöndíjasa és a Gregoriana Pápai Egyetem kánonjog-hallgatója. 1991-1995 között a budapesti Hittudományi Akadémia vicerektora, 1998-2002 között az Esztergom-budapesti Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgatója, végül 2002-től haláláig a bécsi Pazmaneum papnevelő intézet rektora volt.

 Munkásságát öt fő vonulatba rendezhetjük: 1. gyermekek és fiatalok pasztorálása; 2. kispapok nevelése; 3. kánonjogi és teológiai munkásság; 4. a magyarországi katolikus egyház és azon belül az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megerősítése; 5. a szentföldi keresztények védelmezése, ennek összefüggésében pedig a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend magyarországi újraindítása és megerősítése. Számunkra legfontosabb műve a mi saját sorsunk: a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend magyarországi újjászervezése és az első „lovag-generációk” kinevelése. Csordás Eörs protonotárius kezdeményezésére Giuseppe Caprio bíboros-nagymester 1991. szeptember 14-én alapította újjá a magyar főbiztosságot, melyet 1998. június 1.-én Carlo Furno bíboros-nagymester helytartósági rangra emelt. És Eörs atya volt az, aki hónapról hónapra tanított minket – liturgikus keretek között, káptalanokon, zarándoklatokon és a szentmiséken. Ő volt az is közülünk, aki talán előre látta a korunkban zajló keresztényüldözést. Egyik prédikációjában azt kérte, „gondoljunk a ma Keleten élő testvéreinkre, imádkozzunk értük, akik életveszélynek kitéve megvallják Krisztust”. Arra bíztatott, hogy „emeljük fel mi keresztények bátran a hangunkat, figyelmeztessük a világot, mielőtt késő lenne”.

 Amikor szem-melanómáját diagnosztizálták, csak ennyit mondott: „fiat voluntas…”. Önmagával különben is alig törődött. 2010. április 14.-én, Bécsből, a Pazmaneumból együtt indultunk volna kispapokkal Jeruzsálembe, zarándokútra. A megbeszéltek szerint, imádkozva vártunk Rá a kápolna előterében. Nem jött. Ilyen még nem volt. Ő ugyanis mindenhova, mindenki előtt odaért. Amikor szobájában megtaláltuk, felöltözve, útra készen feküdt ágyán. Bal keze a szíve fölött, jobb keze, amellyel talán a gyógyszeréért nyúlt, teste mellett. Elment. Hazatért. A zarándoklatot nélküle tettük meg.

   

 Csordás Eörs az Esztergomi Bazilika altemplomában, maga választotta helyen, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend jelvényével díszített márványlap mögött nyugszik. Emléke legyen áldott és erősítsen bennünket!

 

Dr. Jungbert Béla KC*HS

OESSH helytartó

 

(Készült: Hídvégi Máté, Lelki atyánk, Mons. Dr. Csordás Eörs Mária emlékezete című írásának a felhasználásával)

(2018-08-24 19:16:16)
Lovagrendünk helytartósága rendi lelkigyakorlattal egybekötött kirándulást szervezett 2018. május 26-27-én Körmendre és környékére.

Az alkalmat rendtársunk, Gyürki László kanonok, pápai prelátus, nyugalmazott plébános vezette, aki Horvátnádalja templomában rendi misét mutatott be, majd ugyanitt megtekintettük a templom körül kialakított csodálatos emlékparkot, s benne a László atya kezdeményezésére épült Házaspárok útját. 

Gyürki László atya, akit a Szentföld legelmélyültebb magyar ismerőinek egyikeként és egyben termékeny szakíróként tartanak nyilván, a körmendi plébániai közösségi házban értékes összefoglaló előadást tartott több évtizedes szentföldi élményeiről, a keresztény közösségek ottani megmaradásának elősegítéséről.

A résztvevők megtekintették a jáki műemléktemplomot, valamint Vasváron a domonkos könyvtárat és múzeumot is.

 

Dr. Jungbert Béla helytartó

(2018-05-28 10:57:01)
A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus hivatala egy reprezentatív, angol nyelvű kiadványban foglalta össze és mutatta be az egyházmegye és ezen keresztül a szentföldi latin, tehát római katolikus közösség egyházszervezeti és intézményi helyzetét. A kiadványt Jungbert Béla, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend magyarországi helytartója ismerteti.

Pierbattista Pizzaballa érsek, szentföldi apostoli adminisztrátor – korábban ferences kusztosz – előszavában mindnyájunkat arra buzdít, hogy halljuk meg Krisztus hívó szavát, az evangélium örömhírét, amely minden felelős emberi élet kegyelmi forrása.

Az érsek által vezetett egyházmegyében 55 plébánia működik, ahol ma 88 pap szolgál. Munkájuk kiterjed a templomi liturgikus és egyéb szolgálat mellett az iskolai oktatásra, jótékonysági szervezetekre, különböző testvéri közösségek, lelkiségi mozgalmak és egyéb katolikus vallási csoportok irányítására. Négy országban, Izraelben, Palesztinában, Jordániában és Cipruson mintegy 150 ezer hívőt pasztorálnak, akik sokféle tradíciót, kultúrát és nyelvet képviselnek, szoros egységben az Egyházzal. Az érsek „élő kövek”-nek és az „Egyház szívének” nevezi az itteni híveket, akiknek jogbiztonságáért és helyben maradásáért imát kér a mi részünkről is. Emellett, felveti, hogy a világban élő katolikus közösségek, az eddigi segítségnyújtás mellett, partneri viszonyban felvállalhatnák egy-egy szentföldi plébánia támogatását, ami egyben egymás kölcsönös hitbéli gazdagítását is jelentheti.  A kiadvány hangsúlyozza a jeruzsálemi egyházmegye holisztikus megközelítését, a munka és a szociális támogatások biztosítása szükségességének az egységét. A helyi közösségek alapköve a család, erre épülhet a szélesebb közösség, a keresztényeket is befogadó társadalom.

Az egyházmegye alapítására 1099-ben, az első keresztes hadjáratot követően került sor.  A nyugati lovagok érkezésekor nem volt rezidens pátriárkája az itteni keresztényeknek, ezért indokolt volt létrehozni az intézményt. Amikor Szaladin szultán 1187-ben elfoglalja Jeruzsálemet, a latin patriarkátus ideiglenesen Akkóba tevődik át, ahol 1291-ig működött. A későbbiekben a jeruzsálemi latin pátriárka sokáig csak címzetes európai méltóság maradt. Ezért VI. Kelemen pápa 1342-ben egy kusztosz kinevezésével a ferences rendet bízta meg az Egyház részéről a szentföldi szent helyek őrzésével. 1847-ben IX. Piusz pápa visszaállíttatta Jeruzsálemben a Latin Patriarkátust. Az újjáalapítást követően az első pátriárka a mindössze 37 éves, ám igen tapasztalt vezető Joseph Valerga volt, aki jól ismerte a Közel-Keletet és több helyi nyelvet is beszélt. Az egyházmegye újjászervezésével egy időben, ugyanaz a pápa megújította a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendet is, amelyet a latin pátriárka irányítása alá helyezett. A két fontos intézmény ugyanazon pápa általi egyidejű visszaállítása a szentföldi keresztény közösségek megőrzését és megerősítését szolgálta. Bejelentette, hogy ezt a feladatot a Szentföldön a patriarkátus, a világ egyéb térségeiben pedig a lovagrend ide irányuló támogató tevékenysége hivatott ellátni.

A XIX. század közepétől több más vallási szervezet és egyházi rend is megjelent a Szentföldön, amelyek azóta folyamatosan jelen vannak ott, kiegészítve és segítve a latin patriarkátus szolgálatát a helyi pasztoráció és szociális munka, a szent helyek őrzése, a zarándokok fogadása és az ún. biblikus tanulmányok folytatása hátterének a biztosítása terén.

A kiadványban jól áttekinthető térkép és logikus rendben összerakott táblázat foglalja össze a 4 országnak megfelelően, a 4 vikariátusban folyó munkát.

Palesztinában, vagyis a Palesztin Hatóság területén, ami a Nyugati partot, vagy Ciszjordániát és a Gázai övezetet jelenti, több mint 4,8 millió ember él 6200 km2 területen, akik közül mintegy 50 ezer a keresztény, köztük 22500 a római katolikus.

Jordániában 7,7 millió az állandó lakosság száma, az ország területe kb. 90 ezer km2, a 170 ezer keresztény közül 50 ezer a római katolikus.

Izraelben a 8,5 millió lakos 20,7 ezer km2 területen él, a 158 ezer keresztény közül pedig 80 ezer a latin rítusú.  

Cipruson, az 1,177 millió lakos kb.- 9200 km2 területen él, az 1,1 millió keresztény közül kb. 35 ezer a római katolikus.

Az egyházmegye 55 plébániája közül Palesztinában 12, Jordániában 33, Izraelben 6, Cipruson pedig 1 működik. Most először látjuk hivatalos publikációban leírva azt, hogy ide sorolják a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus vezette szentföldi római katolikus egyházmegye 3 Amerikai Egyesült Államok-béli plébániáját is, amelyre külön kitérünk.

A Beit Jala-i (Betlehem mellett) papi szemináriumban 6 pap szolgál, a Seminarium Maior-ban 26, a Seminarium Minor-ban pedig 35 hallgató tanul.

Az összesen 41 egyházi iskolában és 35 óvodában 19 ezer gyermekkel foglalkoznak a tanárok, az egyéb oktatók és adminisztratív alkalmazottak száma 1580. Ez országonként úgy oszlik el, hogy Palesztinában 13 iskola és 12 óvoda, Izraelben 5 iskola és 5 óvoda, Jordániában 23 iskola és 18 óvoda van, míg Cipruson nincs ilyen intézmény.

A Latin Patriarkátusban a Kúria élén jelenleg az apostoli adminisztrátor áll, de van 2 emeritus patriárka is, továbbá 5 püspök, akik közül 3 emeritus.

Palesztinában és Izraelben 37 pap szolgál, Jordániában 38, Cipruson pedig 2. Emellett tartósan külföldön van 11 pap. Az egyházi kongregációk száma: férfi 32, női 73.

Az egyház jelenleg önerőből 300 lakóegységet építtet 1250 család részére. Ebből Jeruzsálemben 104, Betlehemben 64, Ramallahban 52, Beit Jalla-ban 24, Názáretben 56 épülhet fel.

Az összesen 150 ezer római katolikus hívő megoszlása arányosan Palesztinában és Izraelben az összlakosság 2%-át, Jordániában 3%-át, Jeruzsálemben pedig 1%-át tesz ki.

A kiadvány felsorolja az egyházmegye legfontosabb támogatóit, ebben a sorrendben:

-          Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend

-          Különböző katolikus és egyéb keresztény szervezetek, kormányok, vagy ügynökségek

-          Magánszemélyek, Intézmények

-          Nem-kormányzati, társadalmi civil szervezetek

-          Segélyszervezetek

 

A kiadvány részletes adatokkal és képanyaggal bemutatja az egyházmegye egyes plébániáit, köztük a 3 ide tartozó amerikai plébániát is:

 

1.      Yonkers városi plébánia, Yonkers Arab-Amerikai Katolikus Közösség, a New York Plébániai Közösség része. A plébánia a Jó Pásztor nevet viseli, a hívek mind arab nyelvű és szentföldi származású, latin (római) rítusú katolikusok. Saját papjuk egyébként már 1977 óta arabul és angolul mutat be hetente misét itt, a New York környéki híveknek.

2.      Szt. Mórusz Tamásról elnevezett Arab-Amerikai Észak-Kaliforniai Katolikus Közösség, San Franciscóban. A hívek többsége palesztinai és izraeli származású katolikus arab, de sokan érkeztek az elmúlt években Szíriából és Irakból is. A közösség Észak-Kalifornia híveit 1979 óta fogja egybe, és vállalt célja a közösség arab és katolikus identitásának őrzése.

3.      Dél-Kaiforniai Arab-Amerikai Katolikus Közösség, amely a térségben élő jordániai és palesztinszármazású híveket fogja össze. Ez a legaktívabb közösség a három közül, intenzív szervezeti élettel, aktív „hazai” kapcsolatokkal.

 

Fordította és összeállította: Dr. Jungbert Béla helytartó, KC*HS

 

(2018-05-14 15:22:33)
Magyarkúti József középiskolai tanár, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagja, életének 82. évében, 2018. március 23-án szentségekkel megerősítve hazatért a Mennyei Jeruzsálembe. Vácott, a kisváci temetőben, április 3-án helyezték örök nyugalomra. Az alábbiakban Szalay Ákos vezetőtiszt búcsúbeszédét közöljük. 

Tisztelt Magyarkúti Család, tisztelt rokonok és ismerősök, tisztelt Rendtársak! Születés, házasságkötés, halál. Ezek azok az időpontok amikor az egyén, az EMBER középpontba kerül, csak róla van szó, mindenki reá figyel. Mindegyik alkalom a reményről szól: a születés és házasságkötés egy evilági szép és tartalmas élet, az élet továbbadásának reményéről, a temetés egy élet összegzéséről és hitünk szerint az örök élet reményéről.

Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok... Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.  Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. (1Kor 15,16-20)

MAGYARKÚTI JÓZSEF, mint agrármérnök-tanár, férj, édesapa-nagyapa-dédnagyapa és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tisztje értékes életet élt, melyet a hűség és állhatatosság jellemzett. Hűség feleségéhez, családjához, hűség választott mérnöki-tanári hivatásához, hűség Egyházához és Rendünkhöz. Mindannyian más oldalát ismerjük jobban, én MAGYARKÚTI JÓZSEFRŐL, a Szent Sír lovagról szeretnék szólni. 24 éve, 1994. szeptember 17-én, a váci avatáson lett a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagja. Életünk meghatározó alkalmain esküt teszünk, így van ez lovagavatáskor is. 1994-ben Giuseppe Caprio bíboros-nagymester mondta nekünk:

„Legyetek tehát a mi Urunk, Jézus Krisztus hű és bátor katonái, az ő Szent Sírjának lovagjaiként olyan bátrak és erősek, hogy egykor bebocsátást nyerjetek az Ő mennyei udvarába. Fogadjátok ezt a kardot, mely titeket arra figyelmeztet, hogy védjétek Krisztus Egyházát, harcoljatok az Isteni Megváltó földi hazájának védelméért és oltalmáért. Véssétek azonban jól az emlékezetetekbe, hogy Isten országát nem karddal, hanem hittel és szeretettel lehet meghódítani.”

MAGYARKÚTI JÓZSEF ennek szellemében élt. Szinte minden alkalommal velünk volt, Ő volt a biztos pont, akire mindig számíthattunk. Ő vezette a váci Szent Mihály tiszti kerület História Domusát, az események krónikáját. Lapozgattam jól olvasható, tömör, néha mérnökien precíz bejegyzéseit. Néhány gondolat erejéig segítségül hívom Őt. 1994 novemberéből, Bolberitz tanár úr lelkigyakorlatáról írja: Fontos az állhatatosság kegyelme és az engedelmesség erénye: Isten tervének elfogadása. 1995-ben Csordás Eörs, „A hűség áldozata” című lelkigyakorlatáról írja: A hűség erénye kapcsolódik a többi erényhez, pl.: áldozatkészség. A szeretet mindig hűséges. Idézi a Jelenések könyvét: „Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját.” Beszámolt az 1996-os győri pápalátogatásról: a szeles, hideg, esős időben a beteg II. János Pál pápa másodízben látogatott hozzánk. A mintegy 150 ezres tömeg együtt imádkozott, énekelt. „Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt! Ne féljetek!” mondta II. János Pál pápa. 2006. április 30-án egy mondatos személyes bejegyzést tett: Ezen a napon elment Zsuzsám!

Mindenható örök Isten! Magadhoz szólítottad MAGYARKÚTI JÓZSEF rendtársunkat, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tisztjét. Ő itt a földön az Egyházadért vívott jó harcot megharcolta és a pályát befutotta. Kérünk, hogy Szűzanyánk, Palesztína Királynőjének közbenjárására fogadd be Testvérünket a mennyei Jeruzsálembe! Deus lo vult!

 

(2018-04-16 18:02:35)
 

A Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhely 2018. évi búcsúnaptára első ünnepén, a magyarországi Szerzetesek zarándoklata alkalmából hazánkba látogatott Pierbattista Pizzaballa ferences szerzetes, volt szentföldi kusztosz, címzetes érsek, a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus apostoli adminisztrátora. A rendkívüli esemény során, 2018. április 14-én a főpap találkozott a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóságának vezetőivel, Jungbert Béla helytartóval és Somodi Zoltán titkárral. A szentföldi római katolikus közösség és intézményei helyzetének áttekintése mellett szóba került a következő rendi zarándoklat szervezése, a jeruzsálemi Szent Sír-bazilikában tartandó lovagi invesztitúra előkészítése, valamint a II. András királyunk által 1217–1218-ban a Szentföldre vezetett V. keresztes hadjárat 800. évfordulója emlékére a helyszínen elhelyezésre kerülő emléktábla ügye.

(2018-04-16 11:00:32)
Rovatunkban néhány közlemény erejéig visszatekintünk az elmúlt évre. A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend újonnan kinevezett főkormányzója, Visconti di Modrone, számos tisztségviselő kíséretében szeptember 10. és 16. között először tett hivatalos látogatást a Szentföldön. Az eseményre a Latin Partiarchátus újraindításának és a Lovagrend újjászervezésének 170. évfordulóján került sor.

A főkormányzó Názáretben - egy Rendünk által finanszírozott iskolabővítési projekt keretében - alapkövet helyezett el. Találkozott különböző szervezetekkel, pl. a Keleti Egyházak Kongregációja (alapította XV. Benedek 1918) és a Pontifical Mission vezetőivel (alapította XII. Piusz 1949-ben).

A főkormányzó meglátogatta a Betlehem Egyetemet (3000 hallgató), valamint a Beit Jala szemináriumot (60 szeminarista). Látogatást tett a Ferences Custodián is, ahol az új custos, Francesco Patton fogadta, röviden ismertetve a Custodia szerepét azokban a századokban, amikor a latin kereszténységnek más intézményes képviselete nem volt a Szentföldön. Jordániában megtekintette a rendünk által alapított naouri iskolát. A custos hangsúlyozta a hitoktatás fontosságát az iskolákban. Jordániában kivételesen jó a keresztények helyzete, így nyílik lehetőség új templom építésére is Amman külvárosában (Jubeiha), amelyben rendünk is részt vesz. A főkormányzó megtekintette az építkezést. A Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén (szept. 14.) a delegáció elzarándokolt Nébó hegyére, ahonnan Mózes, halála előtt, még megláthatta az Ígéret földjét.

Tapasztalatait a Szentföld Bizottság tagja, Bartholomew McGettrick így foglalta össze: „Minden nehézség ellenére a Patriarchátus intézményei működnek, az ifjúság oktatása különösen reménykeltő a Betlehem Egyetemen és a Beit Jala Szemináriumban. Mindez a keresztény megújulás ígéretét hordozza, s rendünk büszke lehet arra, hogy aktívan részt vállal ebben a folyamatban.”

A küldöttséget az ammani Nunciatúra is vendégül látta, ahol ugyancsak hasznos eszmecserét folytattak. Meglátogatták a Madaba Egyetemet, ahol Szíriából menekült munkásokkal beszélgettek. Nekik közelebb van a hazatérés reménye, mint az iraki menekülteknek.

Jeruzsálembe visszatérve a delegáció találkozott a Patriarchátus papságával. Jelentős probléma, hogy a keresztények körében csökken a vallásukat gyakorlók aránya (25%), szemben a zsidók 55, és a muszlimok 65%-ával.

Thomas McKiernan, a Szentföld Bizottság elnöke tapasztalatait így összegezte: „Látogatásunk a „Holt kövektől” az „Élő kövekig” vezetett. Utóbbin a keresztények érdekében kifejtett aktivitásunkat értem. A nemzetközi média a Szentföldről általában pesszimista képet sugároz. Látogatásunk ugyanakkor – a látottak alapján – örömmel és reménnyel töltött el minket.”

(Jerusalem Cross 2017 - Prof. Tringer Lászó, emeritus helytartó fordítása)

 

 

(2018-04-06 19:41:23)
Dr. Berniczei-Roÿko Ádám excellenciás úr vezetésével rendünk 3 tagú delegációja csatlakozott ahhoz az egy napos zarándok úthoz, amely a Nógrád megyei Szécsény-Bencúrfalvára indult március 24-én. A Lipthay -birtokon kiépített keresztutat végig járva értünk el arra a magaslatra, ahol egy új körkápolna épül.

(2018-03-29 13:21:44)
Aktuális/Hírek, események menüpont alatt, fenti címen új rovatot nyitunk, melyben kronológiától független információkat publikálunk a Rend működéséről és szentföldi tevékenységéről. Első közleményünkben Dr. Jungbert Béla helytartó úr nyilatkozatát közöljük.

Az első keresztes hadjárat eredményeként 1099-ben létrehozott Jeruzsálemi Latin Patriarkátus ma 4 országra – Izraelre, a Palesztin Hatóság területére, Jordániára és Ciprusra - kiterjedő katolikus főegyházmegye, ahol mindösszesen 187 ezer római katolikus hívőt pasztorálnak. Izraelben és Palesztinában többségben vannak közöttük az arab identitású palesztin származásúak, de megtaláljuk a „nemzetközi”, tehát olyan külföldi papokat és világi híveket is, akik egyházi szolgálat, vagy pedig kereső munkavégzéshez kapcsolódóan tartózkodnak itt. Az egyházmegyében – a szerzeteseken túlmenően – mintegy 100 latin rítusú pap szolgál 55 plébánián (tíz éve még 64 ilyen volt), ahol működtetnek 41 iskolát és 33 óvodát is. A 20 ezer gyermekről, illetve tanulóról több mint 1580 oktató és adminisztratív munkát végző személy gondoskodik. Ezen kívül fenntartanak több idősek ellátását szolgáló intézményt, árvaházat, valamint hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő fiatalokat befogadó központot, részleges kórházszerű ellátást nyújtó egészségügyi intézményt, valamint korszerű kórházakat is. Emellett az elmúlt években vezették be a fiatal keresztény családok számára nyújtott lakhatási támogatást, ami jelenleg 300 családot érint Jeruzsálemben, Betlehemben, Ramallahban, Beit Dzsallah-ban és Názáretben. 

A Latin Patriarkátus égisze alatt elindult több templomépítés és renoválás is, elsősorban Jordániában, ahol a legtöbb katolikus él, de több tucat fejlesztési projektről tudunk Palesztinában és Izraelben is. Az alapvetően adományokból megvalósult sikeres beruházások, fejlesztések és általában a működtetés mellett azonban nem szabad elfeledkezni arról, hogy a patriarkátus intézményei folyamatos forráshiánnyal küzdenek. Kijelenthető, hogy a szentföldi főegyházmegye területén nincs vallásüldözés, hittestvéreink általában szabadon gyakorolhatják vallásukat, bár a patriarkátus rendszeresen beszámol a keresztény közösségeket érő atrocitásokról: birtokháborításról, jogfosztásról, mozgáskorlátozásról, elüldözésről, és mindezek következményeképpen az erősödő elvándorlásról, ami a kihívásokkal és nehézségekkel terhelt itteni társadalmi és politikai helyzetből fakad.

A Latin Patriarkátuson a pasztorációs munka folyamatossága mellett a humanitárius segélyezésre koncentrálnak, javítani próbálják intézményi szolgáltatásaik színvonalát és sokféleségét, amelyet büszkén alapoznak megvallott keresztény értékeikre, tanúságtevő identitásukra. A patriarkátus folyamatosan kifejezi köszönetét a keresztény világ minden részéből érkező támogatásokért, de különösen hálásak a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend részéről rendszeresen nyújtott morális és financiális támogatásért.  E nélkül az általuk végzett tevékenység ebben a formában nem volna fenntartható.  A lovagrend 2017-ben 16,3 millió euró értékben támogatta a szentföldi katolikus intézmények működését, részben közvetlenül a Latin Patriarkátus által koordinált projektek finanszírozása formájában, részben pedig a Rómában működő lovagrendi főhatóság, a Nagymesteri Hivatal révén.

 

 

(2018-03-22 18:00:00)
Helytartósági Nagykáptalanunknak az idén a budapesti Központi Papnevelő Intézet adott
otthont. A Nagykáptalan levezető elnöke Dr. JUNGBERT BÉLA helytartó úr, az azt követő
szentmise főcelebránsa pedig őexcellenciája SPÁNYI ANTAL KC*HS, székesfehérvári
megyéspüspök úr volt. A szentmise keretében került sor egy rendkívüli lovagavatásra: Dr. LATORCAI JÁNOS invesztitúrájára.

2018. január 20.

Képek megtekinthetőek itt.

(2018-01-22 20:52:19)
Szentháromság vasárnapján, június 11-én jubileumi ünnepre gyűltek össze a Szombathelyi Egyházmegye papjai, a körmendi hívek és mindazok, akik azért érkeztek, hogy együtt adjanak hálát Gyürki László atyával pappá szentelésének hatvanadik évfordulóján.

kep1

kep3

 A szentmise szónoka Márfi Gyula aranymisés veszprémi érsek volt. A főpásztor homíliájában megköszönte Isten nagyságát, hogy oly sok talentummal ajándékozta meg Gyürki László atyát.
 A liturgia végén Prof. Dr. Tringer László emeritus helytartó köszöntötte a jubiláns lelkipásztort , aki a bibliatudományok doktora, a Szentföld  jó ismerője, számos kiváló könyv szerzője, s 2004 óta a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagja. Ezt követően László atya hálát adott Istennek és mindazoknak, akik ezen a szép ünnepen osztoztak örömében, hosszú papi szolgála során mellette álltak; majd gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlevőket.
 A szentmisén közreműködött Szombathely város vegyeskara. Az ünneplés a templomkertben agapéval, vacsorával folytatódott.

kep2
Forrás:
Magyar Kurír
OESSH LH

(2017-06-17 20:40:09)
Forrás: Magyar Kurír, 2017. január 15

Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából január 15-én a Margitszigeten mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros.

A domonkos kolostor romjainál felállított szabadtéri oltárnál tartott liturgián nagy számban vettek részt hívek, köztük a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola oktatói, diákjai és szüleik, és megjelentek a lovagrendek képviselői is.

Rendtagjaink a szentmisén.

A teljes tudósítás megtekintése.

(2017-01-21 19:37:24)
 

2016.december 3.

Tartotta: Szerencsés Zsolt, koadjutor nagyperjel, OESSH,

a templom tb kanonok plébánosa

Téma: Az imádságról

Az adventi készülethez az aktív készület tartozik. Első az imádság. A katolikus katekizmus szerint az imádságot és a családot össze lehet kapcsolni. Hatalmas felelősségünk van az imádság átadásában.

Az édesanya térde az első térdeplő. Ha valaki otthonról nem hozza az imádságot, nehezen fogja pótolni. A megváltás lényege a kiüresítés. Adventben nincs Glória. Krisztus csak egyszer ragyog a Tábor hegyen. Mindenben hasonló volt hozzánk, a bűnt kivéve. Össze is lehetett téveszteni, Júdás ezért mondja:”Akit megcsókolok ő az!” Emberként azonban nem mond le az imádkozó szülőkről. Az emberi természetnek meg kell kapaszkodni az imádságban. Máriát az angyal imádságban találja. A Mária ikonok teológiai üzenetet hordoznak. Mária körül mindig van szövőszék. Jelentése kettős: jelenti a jeruzsálemi templom egyben szőtt kárpitját, ami Krisztus halálakor meghasadt. És jelenti Krisztus emberi életét, mely Mária méhében szövődött. Az embernek Istenbe nyúló lénynek kell lennie. Az isteni mű a Szűzanyában nem romlott meg, imádsága élő kapcsolat volt az Istennel. Szent József is egészen az imádságba merült ember. Álmában kap megerősítést az angyaltól: „Ne félj feleségül venni Máriát!” Vannak szent álmok, melyeket komolyan kell venni! Isten tehát olyan családba lép, ami az imádság helye.

Gondoljam át: milyenek az imádságaim? Istenre figyelek teljes erőmből, mint a kis Sámuel Héli főpap tanácsára.”Szólj Uram, hallja a te szolgád!” Megteremtem a csöndet? Vagy háttérben szól a rádió? A világban semmi sem profán, csak a bűn. A ma emberének legfőbb bűne az istenfelejtés. A mai családok nem mernek imádkozni egymás előtt. Pedig az imádkozó ember példa lehet a többi előtt. Milyenek a mi hitünk külső megnyilatkozásai?

VI. Pál pápa kiemeli a tanulás fontosságát a gyermek számára, ami kisgyermeknél még csak utánzás, az imádkozást is tanulni kell! Ha ez hiányzik a családi nevelésből, pótolhatatlan. A gyermek észrevétlenül is átveszi szülei Isten-imádását. Ez az első tanulás örömteli a gyermek számára. Szeretne térdet hajtani, keresztet vetni, de még ügyetlenül utánozza. Azonban átérzi, ez valamiért fontos és akarja. Ma a technika tudatosan vagy tudatlanul is kiirtja az ima lehetőségét. Nem a plébánia a legkisebb Egyház, hanem a család /Ecclésiola/. Az Ószövetségben a hit átadása családi szinten történt. Megismertették az Isten jelenlétét. Ma otthon a gyermek erről nem hall. A családot a világ Teremtője is fontosnak tartotta. Itt tanulnak meg a gyermekek imádkozni és kitartani az imádságban. Tanítsuk meg őket az állhatatosságra, s ha kell az áldozatvállalására is. Régen fölkeltették őket a Rorátékra. A litániákat végig kellett térdelni, Lengyelországban ez ma is így van. Ezeket az élményeket elvesszük tőlük. Régen étkezés nem múlhatott el ima nélkül, a gyerekek addig nem állhattak fel az asztaltól. A déli harangszóra megálltak a mezei munkában és elimádkozták az Úrangyalát.

Ahogyan a kisgyermeket megtanítjuk köszönni, ugyanúgy tanítsuk meg a különféle imádságokra is /kötött imák és spontán, saját szavakkal mondott imák/. Sok családban okoz szomorúságot, miért nem gyakorolják a vallást a fiatalok? Mit tehetünk? Két dolgot: Imádkozunk értük és továbbra is példát adunk nekik. Mert ha van előzmény, lesz hova visszatérni, mint a tékozló fiúnak.

Ebben az adventben gondoljuk át: Isten segíteni fog kegyelmével, ha kérem. Szólítsuk meg őt! Mondjuk el, mi bánt? Jézus az emmauszi tanítványokkal is kimondatja: „Miért, mi történt?” Hívjuk segítségül az ő szent nevét: Jézus! Jézus! Jézus! Akkor üdvözülünk. Néha kellenek új imák is, ha úgy érezzük, a régiek már nem lelkesítenek. De fontos, ne hagyjuk abba!

Ma Xavéri szent Ferenc napja van. Az ő tanítása legyen a reményünk, mikor az imádságra tanítunk másokat:”Más vet, más arat, de a növekedést Isten adja!” Amen.

(2016-12-18 19:10:01)
Edwin Frederick O’Brien, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend bíboros nagymestere hét lovagot avatott a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás-) templomban október 22-én. Az új lovagok közt van Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius.
Forrás: Magyar Kurír

A Szentszék egyetlen „saját” lovagrendi szervezete – a mindenkori pápa legfőbb elöljárói tisztségével – a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend, amelynek Magyarországi Helytartósága (továbbiakban: helytartóság) a rendszerváltozást követően, 1991-ben alakult újjá. Az elmúlt 25 év alatt immár második alkalommal avatott lovagokat Budapesten a rend nagymestere, ezúttal Edwin Frederick O’Brien amerikai bíboros, aki Erdő Péter bíboros, a helytartóság nagyperjele meghívására érkezett hazánkba.

A lovagavatás (invesztitúra) lényegében már október 21-én megkezdődött az avatandók és az elöljárók részvételével megtartott virrasztással a zuglói Hermina-kápolnában. A műemlék kápolna – melynek orgonáján egykor Liszt Ferenc, a rend nagykeresztes lovagja is játszott – fenntartását Erdő Péter bíboros 2004 szeptemberétől a helytartóságra bízta, s ezzel a rend magyarországi szervezetének székhelye lett.

A lovagavatás szertartására a virrasztás másnapján került sor a Mátyás-templomban. Edwin Frederick O’Brien, a rend bíboros nagymestere lovaggá avatta Bánhegyi Pétert, Csontos Tibort, Mészáros Ottót, Varga Attilát, Vihar Leventét, Wagner Pétert, majd külön Alberto Bottari de Castello apostoli nunciust. A kinevezési okirat alapján a lovagok a továbbiakban „Krisztus Jézus földi hazája érdekében kívánnak fáradozni”. Ez aktuálisan a keresztények szentföldi jelenlétének támogatását jelenti, anyagilag is segítve a helyi egyház, főként a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus vallási, karitatív, kulturális tevékenységét, intézményeit. A rend jelenlegi fontos törekvése a vallásközi párbeszéd előmozdítása is, konkrét együttműködés az iszlám és a zsidó vallás intézményeivel. A lovagavatás szertartásában mindezek szellemi-lelki megalapozása így hangzik: „Véssétek jól emlékezetetekbe, hogy Isten országát nem karddal, hanem hittel és szeretettel lehet meghódítani”. Az apostoli nuncius Szent Sír-lovaggá avatásakor az is elhangzott, hogy a rend új tagja „az üldözött szentföldi keresztényekről történő gondoskodás révén tegyen tanúságot”.

A lovagavatást szentmise követte a Mátyás-templomban Edwin Frederick O’Brien főcelebrálásával, valamint Erdő Péter bíboros és Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius koncelebrálásával. Az evangéliumot Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes, Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító-elnöke, a Szuverén Máltai Lovagrend tagja olvasta fel. A máltai rendet is elismeri az egyház, de ez a rend szuverén, önálló államként működik. Magyarországon a máltai rend és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend kölcsönösen képviseltetik magukat nagyobb rendezvényeiken.

Edwin Frederick O’Brien homíliájában Jézusról beszélt, akihez sajátos módon kötődnek a Szent Sír-lovagok. Az Ő szeretete ma is töretlen Jeruzsálem és lakói iránt, s éppen ez a szeretet, „ami eljuttatja azt a segítő kegyelmet a szívünkbe, hogy mi is szenvedélyesen szeressük azokat” az embereket, akiket ő is annyira szeret – mondta a bíboros, és egyúttal rámutatott, hogy „milyen kevés és mennyire halk válasz érkezik a világból az ott élőket sújtó jogfosztottságról, üldöztetésükről, sőt legyilkolásukról”.

O’Brien bíboros Krisztus szeretetére alapozva mélyítette el a Szent Sír-lovagok jelenkori küldetését.

A szentmisét követően az új lovagok, a rend nagy számban megjelent tagjai, valamint az elöljárók átvonultak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermébe, ahol ünnepi káptalani gyűlést tartottak, majd Jungbert Béla, a rend magyarországi helytartójának köszöntője után O’Brien bíboros nagymester átadta az új lovagoknak a kinevezési okmányokat.

Holnap, október 23-án a zuglói Hermina-kápolnában hálaadó szentmisét mutatnak be a rendtagok részvételével, és a bíboros nagymester megáldja a kápolna bejáratánál elhelyezett emléktáblát, amely a magyarországi helytartóság újraindulásának 25. évfordulója alkalmából készült.

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend világszerte 40 országban, 54 helytartóság keretében, közel 30 ezer tagot számlál. A rend legfőbb elöljárója a pápa, nagymestere egy, a pápa által kinevezett bíboros, nagyperjele pedig Jeruzsálem latin pátriárkája (2008 óta Fouad Twal). A rend Magyarországi Helytartósága három tiszti kerületből áll (Budapest, Pécs, Vác). Tagjainak száma 96 fő.

A Szent Sír Lovagjainak Rendjét a hagyomány szerint Bouillon Gottfried, az első keresztes hadjárat vezetője alapította a 12. század elején, a Jeruzsálemi Latin Királyság védelme érdekében. IX. Piusz pápa 1847-ben újjászervezte a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendet. XII. Piusz pápa a rendnek új statútumot adott, melyet VI. Pál 1977-ben véglegesített. A rend kormányzása ma – néhány későbbi módosítással – ezen alapszik. A Szentszék azzal bízta meg a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendet, hogy erősítse tagjait keresztény mivoltukban, és támogassa a keresztények szentföldi jelenlétét.

A rend küldetése korunkban a szentföldi keresztények lelki és anyagi támogatásán alapul. Ennek gyakorlati megvalósulása során a lovag arra törekszik, hogy képviselje a rend három jellegzetes erényét: támogassa a gyengéket és védteleneket, mozdítsa elő az igazságosságot és a békét, képviselje a vallások közötti párbeszédet. A rendtagok saját áldozatvállalásán alapuló anyagi segítsége elsősorban a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus intézményes működésének pénzügyi támogatására irányul, beleértve a lelkipásztori munkát, a papnevelést, plébániák, iskolák fenntartását és létesítését. A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend jelmondata: Deus Lo Vult! – Isten ezt akarja! 

Forrás: Jungbert Béla/Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar KurírA tudósítást a Magyar Kurír szíves engedélyével közöltük.

(2016-10-25 20:25:12)
A Magyar Helytartóság – Szerencsés Zsolt atya lelki vezetésével – 2016. május 25. és június 1. között zarándokúton járt Rómában és Pompei-ben 21 fővel, köztük 5 novíciussal.  A szállás az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek fenntartásában működő zarándokház, a Villa Mater Redemptoris volt (Via Francesco Tamagno 38, Rome) A gazdag programból kiemelkedik:A Rovere palotában (Palazzo della Rovere), a Rendünk Nagymesteri Hivatala székházában tett látogatás alkalmával szívélyes és eredményes találkozóra került sor prof. Agostino Borromeo főkormányzó úrral. Dr. Jungbert Béla helytartó úr és prof. Tringer László emeritus helytartó úr rendtársi üdvözletétének átadását követően főkormányzó úr bemutatta a Nagymesteri Hivatal termeit és elbeszélgetett a rendtagokkal. A zarándokok átadták a magyar helytartóság ajándékait és a szokásos évi donációjuk időarányos részét.

Ezt követően a zarándokok a Gianicolo dombon álló Szent Onofriusz-templom (Sant'Onofrio al Gianicolo) és a szomszédságában lévő rendház felé vették útjukat. Ez a templom hivatalosan is a Rend lelki központja, a rendház pedig a Közép-Olasz Régió Helytartóságának székháza, s egyben Tasso-múzeum.Itt fogadta a zarándokcsoportot Cav. Gr. Cr. Saverio Petrillo helytartó és Cav. Gr. Cr. Luigi Giulianelli kancellár. A résztvevők megtekintették a helytartóság termeit és a Tasso- emlékszobákat.

A zarándokok eljutottak Róma hét főtemplomába, amelyek közül rendtörténeti szempontból különösen is érdekes a Szent Lőrinc-bazilika, ahol IX. Pius pápa – a lovagrend megújítója – nyugszik.

A zarándoklat kiemelt programja volt Pompeiben a boldog Bartolo Longo rendtársunk által létrehozott kegyhely felkeresése, amely a Rózsafüzér Királynője tiszteletének egyik legjelentősebb központja. A Kegytemplom Longo-kápolnájában Szerencsés Zsolt atya által bemutatott magyar nyelvű rendi misét követően fogadta a csoportot Comm. Roberto Ficuciello úr, a Dél-Tirrén Régió Helytartóságának delegátusa, továbbá Mons. Tommaso Caputo pompeii prelátus, a kegyhely pápai delegátusa, valamint Mons. Pietro Caggiano, Bartolo Longo szentté avatási ügyének viceposztulátora és Fratel Filippo Rizzo, a Bartolo Longo Intézet igazgatója.Külön hangsúlyt adott a látogatásnak, hogy a Magyar Helytartóság székhelyén lévő városligeti Hermina-kápolna szintén őriz egy Longo-ereklyét, amelyet 2010-ben magyar Szent Sír-lovagok hoztak Pompeiből Budapestre. Az alkalom során átadásra került egy jelentős orvosi dokumentum is, amely egy magyar rendtárs csodás gyógyulását hivatott igazolni, s amelyről alapos elemzést és kivizsgálást követően születik majd végleges döntés; addig ima-meghallgatásnak minősül.

A sok-sok élmény mellett a résztvevők számára igen emlékezetes marad a római magyar kolónia számára bemutatott magyar mise a Via Giulia-n lévő Santa Maria del Suffragio templomban, nem különben a Szent Péter Bazilika Magyar Kápolnájában tartott Szentmise, amelyet páter Somorjai Ádám (OSB) mutatott be a helytartóság zarándokainak.

A helytartóság tagjaival tartott 5 novícius is, akik az ez év október 22-én sorra kerülő invesztitúrájukra készülnek, mely alkalomból Budapestre érkezik – az előzetes egyeztetések alapján – Edwin Frederick O’Brien bíboros nagymester is.

Az egyhetes, mind lelki mind kulturális élményekben bővelkedő zarándoklatot az utolsó nap estéjén a vatikáni kertek Lourdes-i barlangja előtt sorra került rózsafüzér imádságon való részvétel zárta.

A helytartóság külön köszönettel tartozik Érszegi Márk Aurél (KHS, OESSH LH) elsőbeosztott diplomata (Magyarország Nagykövetsége a Szentszéknél és a Szuverén Máltai Lovagrendnél) rendtársunknak, akinek áldozatos és egyúttal őszinte barátságot tükröző, igen magas színvonalúan nyújtott segítsége nélkül gazdag és értékes programunk nem valósulhatott volna meg.

A zarándoklatról hírt adott a Vatikáni Rádió is.

Dr. Somodi Zoltán
KC*HS

(2016-07-12 19:29:20)
A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóságának tagjai, a hagyományoknak megfelelően, évente két rendi lelkigyakorlaton vesznek részt. Az idei nagyböjti rekollekcióra, Dr. Jungbert Béla helytartó szervezésében, március 12-én az ősi Mária-kegyhelyen, Bodajkon került sor. A lelki nap programja a kegytemplomban kezdődött, ahol Mórocz Tamás plébános a csaknem ötven résztvevőnek (dámák, lovagok, novíciusok és néhány családtag) bemutatta a kegyhelyet, s ismertette annak történetét. A lelki nap lényegét jelentő két elmélkedés Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Rend csillagkeresztes főtisztjének vezetésével 10 órakor kezdődött és 12 órakor ért véget a plébánia emeleti szalonjában. Ezt közös, koncelebrációs szentmise követte a kegytemplomban, melynek homíliája volt a harmadik elmélkedés.

 

Püspök úr szavai – az elmélkedések során – Isten személyes hívásáról, kiválasztásáról, cselekedeteink és feladataink Istenben rejlő céljáról tanúskodtak. „Isten azért hív, mert bízik bennem, és feladatot bíz rám. De ott a próbatétel is mindannyiunk életében: kereszt nélküli kereszténység nincsen!” A második elmélkedésben püspök atya többször is kiemelte: Isten jelt ad, jelez, s ezt észre kell vennünk, mint Mózes az égő csipkebokrot, vagy mint Éli pap a Sámuelnek szóló hangot. „Ha valamire Isten hív, akkor arra biztosan képes is vagyok”– állapította meg, hozzátéve: „de ha mégsem, akkor kapok hozzá elég kegyelmet!” Az elmélkedések lényegi üzenete, a végső konklúzió: „Fontos tudatosítanunk, hogy Isten rajtunk keresztül akar örömhírt küldeni a világnak.”

 

 

A Szentmisét követően közös ebédre került sor a plébánia étkezővé alakított pincéjében, ahol Jungbert Béla helytartó úr köszönetet mondott Spányi püspök úrnak és Mórocz plébános úrnak, hogy lehetővé tették ezt a tartalmas együttlétet. A lelki nap programja, az ebédet követően, a bodajki kálvária-hegyen ért véget, ahol a résztvevők a pazar panorámában gyönyörködhettek.

 

(2016-03-19 00:29:20)
Solymosi Tamás orgonaművészt és zeneszerzőt megihlette Hermina-kápolnánk és himnuszt írt a kápolnáról, egy kicsit rólunk.

A felvétel az ősbemutatón készült. Megtekinthető itt.

 

(2016-02-05 09:07:23)
 

Beszámoló

a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Ausztriai Helytartóságának lelki napjáról

(Heiligenkreuz, 2015. november 26).

A lelki napra Dr. Karl Lengheimer helytartó és Dr. Maximilian Heim ciszterci apát hívta meg a résztvevőket. A Magyar Helytartóságot Dr. Somodi Zoltán titkár és Dr. Pálvölgyi Ákos lovag, valamint a helytartó képviselték. A lelki nap fő témája:

 

A lovag-ideál Clairvauxi Szent Bernáttól napjainkig.

 

Lengheimer helytartó üdvözlő szavai után az első előadást Gregor Henckel-Donnersmark nyugalmazott ciszterci apát tartotta

A lovagrend alapvető karizmái és Szent Bernát hatása címmel.

Kiemelte, hogy szinte pontosan ma 920 éve hangzott el II. Urbán pápa keresztes hadjáratra szóló felhívása 1095-ben, a Clermondi Zsinaton. A Közel-keleten a szeldzsuk előnyomulással szemben akkor fegyveres harcra szólított. Ma nem fegyveres „harcra” hív fel többek között az 1700 éve született Szent Márton, aki a lovag-ideálnak ugyancsak jelentős példája. A középkori lovagi eszme számos mozzanatát (pl. a Niebelung-dalok) érintve a ciszterci rend szerepét emelte ki, hiszen a Rend a lovagsággal együtt jött létre és indult rohamos fejlődésnek. A lovag a mérték és a rend őrzője, aki a szentségekből és az imából meríti erőforrásait. A zarándoklat a lovagság alap-értéke, maga a lovagság az úton levést, a „zarándokságot” jelképezi meg. A Szent Sír,  Krisztus halálának és feltámadásának helye a lovag számára több, mint az élet, hiszen megváltott létünk ebből fakad.

A délelőtti második előadást a regnáló apát, Dr. Maximilian Heim tartotta

A II. Vatikáni Zsinat szellemisége a Szent Sír Lovagrend nézőpontjából címmel.

A Zsinat konstitúcióinak mondanivalója szerint kiemelte a lovagság „prófétikus” küldetését (az Örömhír sugárzása a „szerencsétlenség-lovagság” elterjedésével szemben).  A misszionáriusi aspektus, amelyet Ferenc pápa különösen is hangsúlyoz, ugyancsak része a lovagi eszmének. A ”laikus” mivoltot szintén előtérbe állította, és a nem hívőkkel, a más vallásúakkal való kapcsolat új útjait emelte ki, Szent II. János-Pál pápa tanítására utalva.

Az ebédszünetben részt vettünk a déli imaórán, amelyet mintegy 40 szerzetes latin nyelven énekelt.

A délutáni első előadást a német Helytartóság Rajna-Majna Provinciájának perjele, egyben a Helytartóság egyházi szertartásmestere, prof. Christoph Müller tartotta, melynek címe:

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend spiritualitásának forrásai és aktuális jellemzői

Az előadást a húsvét éjszakai liturgia szerkezetére építette fel. Egyik alapvető lovagi erény, az üdvözítő sebeire utalva, a bajban lévők, a segítségre szorulók támogatása, az elesettek felkarolása. Kiemelte a Rend saját betegeinek támogatását. A lelki élet másik alapja: az „olvasás”, azaz a Szentírásból való folyamatos töltekezés. A Német Helytartóság az „olvasás” egy-egy mondatát kiemelt éves „jelszóként” tekinti, és 10 évre előre összeállította ezek listáját. Párhuzamba állította a rendi imánkban is megjelenő kifejezéseket: az igazság öve, a hit pajzsa, stb. A lovagnak önmagával való küzdelme a lelkiség fontos eleme, amely a nyitottság, a szabadság eszméjét is magában foglalja.

A befejező előadást Maximilian Fürsinn prelátus, a Rend tiszteletbeli nagyperjele tartotta:

 Bizalommal tekintsünk a jövőbe! Egy fellendülő Egyház (Ferenc pápa impulzusai a lovagrendnek).

Előadását az Evangelii Gaudium apostoli buzdításra alapozta. A lovagi eszme négy dimenzióját különítette el: 1. a kontemplatív dimenzió, amelyben a Szentföld jelentőségét emelte ki. 2. A családi-közösségi dimenzióban a lovagrend, mint közösség, mint az Egyház „nucleusa” jelenik meg. 3. A felebaráti szeretet dimenziója a szegények, elesettek, a „zarándokok” az úton lévők felé fordulást jelenti, ide tartozik a szentföldi intézményekkel való szolidáris kapcsolat is. 4. A misszionáriusi és prófétai dimenzióban jelenik meg a rendi hivatás, az elkötelezettség, a rend életében való aktív részvétel kérdése, a közéletben, a médiumokban való hangsúlyosabb jelenlét.

A mintegy 100 főnyi hallgatóság nagy örömmel és tisztelettel fogadja a magyar küldöttséget. A kávé- és ebédszünetben számos baráti beszélgetésre kerülhetett sor.

A kellemes és problémamentes autóútért Dr. Somodi Zoltán titkár úrnak mondunk köszönetet.

Budapest, 2015. nov. 27.

Dr. Tringer László

helytartó d.i.p.

(2015-12-04 20:54:27)
Csónakázás, alkonyi hangulat 2015. szeptember 11-én a virrasztás után2015. szepzember 12: bevonulás az invesztitúrára
(2015-10-06 11:13:52)
A szentföldi katolikus főpásztorok március 11–12-én Jeruzsálemben találkoztak, hogy megvitassák a térségbeli egyházak és országok nehézségeit – tájékoztat a Vatikáni Rádió angol nyelvű szerkesztősége.

A találkozón az izraeli, palesztinai, jordániai és ciprusi latin és keleti rítusú egyházak, valamint a szentföldi ferences kusztódia képviselői vettek részt. A félévenként megrendezett eseményt ez alkalommal a jeruzsálemi ferences rendházban tartották.

 
A találkozó összegzéseképp nyilatkozatot adtak ki, melyben felszólítják a nemzetközi közösséget és az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy lépjenek fel a szíriai menekültek érdekében, akik kétségbeejtő körülmények között élnek. Ezenkívül a gázai újjáépítést is sürgették, hiszen családok ezrei maradtak fedél nélkül.

 

A főpásztorok örömüket fejezték ki két palesztinai arab szerzetes nővér közelgő szentté avatása okán. Boldog Marie Alphonsine Ghattas és a Keresztre feszített Jézusról nevezett Boldog Mariam Baouardy nővér kanonizációjára idén május 17-én kerül sor Rómában. Marie Alphonsine Ghattas a Rózsafüzér Nővérek kongregáció, Mariam nővér pedig a Betlehemi Kármel alapítója; számos helyi eseményt szerveznek szentté avatásuk méltó megünneplésére, és bátorítanak minden kezdeményezést, mely a két szent lelkiségének mélyebb megismerését és megértését szolgálja.

A térség oktatásával kapcsolatban kifejtették, továbbra is biztosítaniuk kell a hitoktatást diákjaiknak, hiszen ez kötelességük, a diákoknak pedig elidegeníthetetlen joguk. Emellett elengedhetetlen a palesztinai pedagógusok anyagi körülményeinek javítása, megbecsültségük növelése; számukra nyugdíjalapot kell létesíteni. Aggodalomra ad okot az izraeli katolikus iskolák helyzete, miután az izraeli oktatási minisztérium csökkentette a támogatásokat; továbbra is folynak a tárgyalások a minisztériummal, illetve a tanulók szüleit is kérik az iskolák anyagi támogatására.

A találkozó résztvevői fontolóra vették, milyen intézkedésekkel lehetne javítani a Jordániában élő szíriai és iraki menekültek rendkívül nehéz életkörülményein, akik lassan minden reményüket elvesztik, hogy valaha is hazatérhetnek szülőföldjükre. A főpásztorok hálájukat fejezték ki a jordániai Caritasnak és a többi humanitárius szervezetnek a rászorulóknak nyújtott segítségért. Figyelmeztettek rá, hogy a humanitárius válság mélyülése jószerével kimerítette az anyagi forrásokat.

A jeruzsálemi találkozó a Miasszonyunk-templomban koncelebrált szentmisével ért véget, melyen megemlékeztek Ferenc pápa megválasztásának második évfordulójáról, és Isten oltalmába ajánlották őt.

Fotó: Latin Patriarchate of Jerusalem

forrás: Magyar Kurír
(vn)

(2015-03-19 15:55:05)