Hírek, események


Helytartósági Nagykáptalanunknak az idén a budapesti Központi Papnevelő Intézet adott
otthont. A Nagykáptalan levezető elnöke Dr. JUNGBERT BÉLA helytartó úr, az azt követő
szentmise főcelebránsa pedig őexcellenciája SPÁNYI ANTAL KC*HS, székesfehérvári
megyéspüspök úr volt. A szentmise keretében került sor egy rendkívüli lovagavatásra: Dr. LATORCAI JÁNOS invesztitúrájára.

2018. január 20.

Képek megtekinthetőek itt.

(2018-01-22 20:52:19)
Szentháromság vasárnapján, június 11-én jubileumi ünnepre gyűltek össze a Szombathelyi Egyházmegye papjai, a körmendi hívek és mindazok, akik azért érkeztek, hogy együtt adjanak hálát Gyürki László atyával pappá szentelésének hatvanadik évfordulóján.

kep1

kep3

 A szentmise szónoka Márfi Gyula aranymisés veszprémi érsek volt. A főpásztor homíliájában megköszönte Isten nagyságát, hogy oly sok talentummal ajándékozta meg Gyürki László atyát.
 A liturgia végén Prof. Dr. Tringer László emeritus helytartó köszöntötte a jubiláns lelkipásztort , aki a bibliatudományok doktora, a Szentföld  jó ismerője, számos kiváló könyv szerzője, s 2004 óta a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagja. Ezt követően László atya hálát adott Istennek és mindazoknak, akik ezen a szép ünnepen osztoztak örömében, hosszú papi szolgála során mellette álltak; majd gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlevőket.
 A szentmisén közreműködött Szombathely város vegyeskara. Az ünneplés a templomkertben agapéval, vacsorával folytatódott.

kep2
Forrás:
Magyar Kurír
OESSH LH

(2017-06-17 20:40:09)
Forrás: Magyar Kurír, 2017. január 15

Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából január 15-én a Margitszigeten mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros.

A domonkos kolostor romjainál felállított szabadtéri oltárnál tartott liturgián nagy számban vettek részt hívek, köztük a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola oktatói, diákjai és szüleik, és megjelentek a lovagrendek képviselői is.

Rendtagjaink a szentmisén.

A teljes tudósítás megtekintése.

(2017-01-21 19:37:24)
 

2016.december 3.

Tartotta: Szerencsés Zsolt, koadjutor nagyperjel, OESSH,

a templom tb kanonok plébánosa

Téma: Az imádságról

Az adventi készülethez az aktív készület tartozik. Első az imádság. A katolikus katekizmus szerint az imádságot és a családot össze lehet kapcsolni. Hatalmas felelősségünk van az imádság átadásában.

Az édesanya térde az első térdeplő. Ha valaki otthonról nem hozza az imádságot, nehezen fogja pótolni. A megváltás lényege a kiüresítés. Adventben nincs Glória. Krisztus csak egyszer ragyog a Tábor hegyen. Mindenben hasonló volt hozzánk, a bűnt kivéve. Össze is lehetett téveszteni, Júdás ezért mondja:”Akit megcsókolok ő az!” Emberként azonban nem mond le az imádkozó szülőkről. Az emberi természetnek meg kell kapaszkodni az imádságban. Máriát az angyal imádságban találja. A Mária ikonok teológiai üzenetet hordoznak. Mária körül mindig van szövőszék. Jelentése kettős: jelenti a jeruzsálemi templom egyben szőtt kárpitját, ami Krisztus halálakor meghasadt. És jelenti Krisztus emberi életét, mely Mária méhében szövődött. Az embernek Istenbe nyúló lénynek kell lennie. Az isteni mű a Szűzanyában nem romlott meg, imádsága élő kapcsolat volt az Istennel. Szent József is egészen az imádságba merült ember. Álmában kap megerősítést az angyaltól: „Ne félj feleségül venni Máriát!” Vannak szent álmok, melyeket komolyan kell venni! Isten tehát olyan családba lép, ami az imádság helye.

Gondoljam át: milyenek az imádságaim? Istenre figyelek teljes erőmből, mint a kis Sámuel Héli főpap tanácsára.”Szólj Uram, hallja a te szolgád!” Megteremtem a csöndet? Vagy háttérben szól a rádió? A világban semmi sem profán, csak a bűn. A ma emberének legfőbb bűne az istenfelejtés. A mai családok nem mernek imádkozni egymás előtt. Pedig az imádkozó ember példa lehet a többi előtt. Milyenek a mi hitünk külső megnyilatkozásai?

VI. Pál pápa kiemeli a tanulás fontosságát a gyermek számára, ami kisgyermeknél még csak utánzás, az imádkozást is tanulni kell! Ha ez hiányzik a családi nevelésből, pótolhatatlan. A gyermek észrevétlenül is átveszi szülei Isten-imádását. Ez az első tanulás örömteli a gyermek számára. Szeretne térdet hajtani, keresztet vetni, de még ügyetlenül utánozza. Azonban átérzi, ez valamiért fontos és akarja. Ma a technika tudatosan vagy tudatlanul is kiirtja az ima lehetőségét. Nem a plébánia a legkisebb Egyház, hanem a család /Ecclésiola/. Az Ószövetségben a hit átadása családi szinten történt. Megismertették az Isten jelenlétét. Ma otthon a gyermek erről nem hall. A családot a világ Teremtője is fontosnak tartotta. Itt tanulnak meg a gyermekek imádkozni és kitartani az imádságban. Tanítsuk meg őket az állhatatosságra, s ha kell az áldozatvállalására is. Régen fölkeltették őket a Rorátékra. A litániákat végig kellett térdelni, Lengyelországban ez ma is így van. Ezeket az élményeket elvesszük tőlük. Régen étkezés nem múlhatott el ima nélkül, a gyerekek addig nem állhattak fel az asztaltól. A déli harangszóra megálltak a mezei munkában és elimádkozták az Úrangyalát.

Ahogyan a kisgyermeket megtanítjuk köszönni, ugyanúgy tanítsuk meg a különféle imádságokra is /kötött imák és spontán, saját szavakkal mondott imák/. Sok családban okoz szomorúságot, miért nem gyakorolják a vallást a fiatalok? Mit tehetünk? Két dolgot: Imádkozunk értük és továbbra is példát adunk nekik. Mert ha van előzmény, lesz hova visszatérni, mint a tékozló fiúnak.

Ebben az adventben gondoljuk át: Isten segíteni fog kegyelmével, ha kérem. Szólítsuk meg őt! Mondjuk el, mi bánt? Jézus az emmauszi tanítványokkal is kimondatja: „Miért, mi történt?” Hívjuk segítségül az ő szent nevét: Jézus! Jézus! Jézus! Akkor üdvözülünk. Néha kellenek új imák is, ha úgy érezzük, a régiek már nem lelkesítenek. De fontos, ne hagyjuk abba!

Ma Xavéri szent Ferenc napja van. Az ő tanítása legyen a reményünk, mikor az imádságra tanítunk másokat:”Más vet, más arat, de a növekedést Isten adja!” Amen.

(2016-12-18 19:10:01)
Edwin Frederick O’Brien, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend bíboros nagymestere hét lovagot avatott a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás-) templomban október 22-én. Az új lovagok közt van Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius.
Forrás: Magyar Kurír

A Szentszék egyetlen „saját” lovagrendi szervezete – a mindenkori pápa legfőbb elöljárói tisztségével – a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend, amelynek Magyarországi Helytartósága (továbbiakban: helytartóság) a rendszerváltozást követően, 1991-ben alakult újjá. Az elmúlt 25 év alatt immár második alkalommal avatott lovagokat Budapesten a rend nagymestere, ezúttal Edwin Frederick O’Brien amerikai bíboros, aki Erdő Péter bíboros, a helytartóság nagyperjele meghívására érkezett hazánkba.

A lovagavatás (invesztitúra) lényegében már október 21-én megkezdődött az avatandók és az elöljárók részvételével megtartott virrasztással a zuglói Hermina-kápolnában. A műemlék kápolna – melynek orgonáján egykor Liszt Ferenc, a rend nagykeresztes lovagja is játszott – fenntartását Erdő Péter bíboros 2004 szeptemberétől a helytartóságra bízta, s ezzel a rend magyarországi szervezetének székhelye lett.

A lovagavatás szertartására a virrasztás másnapján került sor a Mátyás-templomban. Edwin Frederick O’Brien, a rend bíboros nagymestere lovaggá avatta Bánhegyi Pétert, Csontos Tibort, Mészáros Ottót, Varga Attilát, Vihar Leventét, Wagner Pétert, majd külön Alberto Bottari de Castello apostoli nunciust. A kinevezési okirat alapján a lovagok a továbbiakban „Krisztus Jézus földi hazája érdekében kívánnak fáradozni”. Ez aktuálisan a keresztények szentföldi jelenlétének támogatását jelenti, anyagilag is segítve a helyi egyház, főként a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus vallási, karitatív, kulturális tevékenységét, intézményeit. A rend jelenlegi fontos törekvése a vallásközi párbeszéd előmozdítása is, konkrét együttműködés az iszlám és a zsidó vallás intézményeivel. A lovagavatás szertartásában mindezek szellemi-lelki megalapozása így hangzik: „Véssétek jól emlékezetetekbe, hogy Isten országát nem karddal, hanem hittel és szeretettel lehet meghódítani”. Az apostoli nuncius Szent Sír-lovaggá avatásakor az is elhangzott, hogy a rend új tagja „az üldözött szentföldi keresztényekről történő gondoskodás révén tegyen tanúságot”.

A lovagavatást szentmise követte a Mátyás-templomban Edwin Frederick O’Brien főcelebrálásával, valamint Erdő Péter bíboros és Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius koncelebrálásával. Az evangéliumot Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes, Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító-elnöke, a Szuverén Máltai Lovagrend tagja olvasta fel. A máltai rendet is elismeri az egyház, de ez a rend szuverén, önálló államként működik. Magyarországon a máltai rend és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend kölcsönösen képviseltetik magukat nagyobb rendezvényeiken.

Edwin Frederick O’Brien homíliájában Jézusról beszélt, akihez sajátos módon kötődnek a Szent Sír-lovagok. Az Ő szeretete ma is töretlen Jeruzsálem és lakói iránt, s éppen ez a szeretet, „ami eljuttatja azt a segítő kegyelmet a szívünkbe, hogy mi is szenvedélyesen szeressük azokat” az embereket, akiket ő is annyira szeret – mondta a bíboros, és egyúttal rámutatott, hogy „milyen kevés és mennyire halk válasz érkezik a világból az ott élőket sújtó jogfosztottságról, üldöztetésükről, sőt legyilkolásukról”.

O’Brien bíboros Krisztus szeretetére alapozva mélyítette el a Szent Sír-lovagok jelenkori küldetését.

A szentmisét követően az új lovagok, a rend nagy számban megjelent tagjai, valamint az elöljárók átvonultak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermébe, ahol ünnepi káptalani gyűlést tartottak, majd Jungbert Béla, a rend magyarországi helytartójának köszöntője után O’Brien bíboros nagymester átadta az új lovagoknak a kinevezési okmányokat.

Holnap, október 23-án a zuglói Hermina-kápolnában hálaadó szentmisét mutatnak be a rendtagok részvételével, és a bíboros nagymester megáldja a kápolna bejáratánál elhelyezett emléktáblát, amely a magyarországi helytartóság újraindulásának 25. évfordulója alkalmából készült.

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend világszerte 40 országban, 54 helytartóság keretében, közel 30 ezer tagot számlál. A rend legfőbb elöljárója a pápa, nagymestere egy, a pápa által kinevezett bíboros, nagyperjele pedig Jeruzsálem latin pátriárkája (2008 óta Fouad Twal). A rend Magyarországi Helytartósága három tiszti kerületből áll (Budapest, Pécs, Vác). Tagjainak száma 96 fő.

A Szent Sír Lovagjainak Rendjét a hagyomány szerint Bouillon Gottfried, az első keresztes hadjárat vezetője alapította a 12. század elején, a Jeruzsálemi Latin Királyság védelme érdekében. IX. Piusz pápa 1847-ben újjászervezte a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendet. XII. Piusz pápa a rendnek új statútumot adott, melyet VI. Pál 1977-ben véglegesített. A rend kormányzása ma – néhány későbbi módosítással – ezen alapszik. A Szentszék azzal bízta meg a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendet, hogy erősítse tagjait keresztény mivoltukban, és támogassa a keresztények szentföldi jelenlétét.

A rend küldetése korunkban a szentföldi keresztények lelki és anyagi támogatásán alapul. Ennek gyakorlati megvalósulása során a lovag arra törekszik, hogy képviselje a rend három jellegzetes erényét: támogassa a gyengéket és védteleneket, mozdítsa elő az igazságosságot és a békét, képviselje a vallások közötti párbeszédet. A rendtagok saját áldozatvállalásán alapuló anyagi segítsége elsősorban a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus intézményes működésének pénzügyi támogatására irányul, beleértve a lelkipásztori munkát, a papnevelést, plébániák, iskolák fenntartását és létesítését. A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend jelmondata: Deus Lo Vult! – Isten ezt akarja! 

Forrás: Jungbert Béla/Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar KurírA tudósítást a Magyar Kurír szíves engedélyével közöltük.

(2016-10-25 20:25:12)
A Magyar Helytartóság – Szerencsés Zsolt atya lelki vezetésével – 2016. május 25. és június 1. között zarándokúton járt Rómában és Pompei-ben 21 fővel, köztük 5 novíciussal.  A szállás az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek fenntartásában működő zarándokház, a Villa Mater Redemptoris volt (Via Francesco Tamagno 38, Rome) A gazdag programból kiemelkedik:A Rovere palotában (Palazzo della Rovere), a Rendünk Nagymesteri Hivatala székházában tett látogatás alkalmával szívélyes és eredményes találkozóra került sor prof. Agostino Borromeo főkormányzó úrral. Dr. Jungbert Béla helytartó úr és prof. Tringer László emeritus helytartó úr rendtársi üdvözletétének átadását követően főkormányzó úr bemutatta a Nagymesteri Hivatal termeit és elbeszélgetett a rendtagokkal. A zarándokok átadták a magyar helytartóság ajándékait és a szokásos évi donációjuk időarányos részét.

Ezt követően a zarándokok a Gianicolo dombon álló Szent Onofriusz-templom (Sant'Onofrio al Gianicolo) és a szomszédságában lévő rendház felé vették útjukat. Ez a templom hivatalosan is a Rend lelki központja, a rendház pedig a Közép-Olasz Régió Helytartóságának székháza, s egyben Tasso-múzeum.Itt fogadta a zarándokcsoportot Cav. Gr. Cr. Saverio Petrillo helytartó és Cav. Gr. Cr. Luigi Giulianelli kancellár. A résztvevők megtekintették a helytartóság termeit és a Tasso- emlékszobákat.

A zarándokok eljutottak Róma hét főtemplomába, amelyek közül rendtörténeti szempontból különösen is érdekes a Szent Lőrinc-bazilika, ahol IX. Pius pápa – a lovagrend megújítója – nyugszik.

A zarándoklat kiemelt programja volt Pompeiben a boldog Bartolo Longo rendtársunk által létrehozott kegyhely felkeresése, amely a Rózsafüzér Királynője tiszteletének egyik legjelentősebb központja. A Kegytemplom Longo-kápolnájában Szerencsés Zsolt atya által bemutatott magyar nyelvű rendi misét követően fogadta a csoportot Comm. Roberto Ficuciello úr, a Dél-Tirrén Régió Helytartóságának delegátusa, továbbá Mons. Tommaso Caputo pompeii prelátus, a kegyhely pápai delegátusa, valamint Mons. Pietro Caggiano, Bartolo Longo szentté avatási ügyének viceposztulátora és Fratel Filippo Rizzo, a Bartolo Longo Intézet igazgatója.Külön hangsúlyt adott a látogatásnak, hogy a Magyar Helytartóság székhelyén lévő városligeti Hermina-kápolna szintén őriz egy Longo-ereklyét, amelyet 2010-ben magyar Szent Sír-lovagok hoztak Pompeiből Budapestre. Az alkalom során átadásra került egy jelentős orvosi dokumentum is, amely egy magyar rendtárs csodás gyógyulását hivatott igazolni, s amelyről alapos elemzést és kivizsgálást követően születik majd végleges döntés; addig ima-meghallgatásnak minősül.

A sok-sok élmény mellett a résztvevők számára igen emlékezetes marad a római magyar kolónia számára bemutatott magyar mise a Via Giulia-n lévő Santa Maria del Suffragio templomban, nem különben a Szent Péter Bazilika Magyar Kápolnájában tartott Szentmise, amelyet páter Somorjai Ádám (OSB) mutatott be a helytartóság zarándokainak.

A helytartóság tagjaival tartott 5 novícius is, akik az ez év október 22-én sorra kerülő invesztitúrájukra készülnek, mely alkalomból Budapestre érkezik – az előzetes egyeztetések alapján – Edwin Frederick O’Brien bíboros nagymester is.

Az egyhetes, mind lelki mind kulturális élményekben bővelkedő zarándoklatot az utolsó nap estéjén a vatikáni kertek Lourdes-i barlangja előtt sorra került rózsafüzér imádságon való részvétel zárta.

A helytartóság külön köszönettel tartozik Érszegi Márk Aurél (KHS, OESSH LH) elsőbeosztott diplomata (Magyarország Nagykövetsége a Szentszéknél és a Szuverén Máltai Lovagrendnél) rendtársunknak, akinek áldozatos és egyúttal őszinte barátságot tükröző, igen magas színvonalúan nyújtott segítsége nélkül gazdag és értékes programunk nem valósulhatott volna meg.

A zarándoklatról hírt adott a Vatikáni Rádió is.

Dr. Somodi Zoltán
KC*HS

(2016-07-12 19:29:20)
A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóságának tagjai, a hagyományoknak megfelelően, évente két rendi lelkigyakorlaton vesznek részt. Az idei nagyböjti rekollekcióra, Dr. Jungbert Béla helytartó szervezésében, március 12-én az ősi Mária-kegyhelyen, Bodajkon került sor. A lelki nap programja a kegytemplomban kezdődött, ahol Mórocz Tamás plébános a csaknem ötven résztvevőnek (dámák, lovagok, novíciusok és néhány családtag) bemutatta a kegyhelyet, s ismertette annak történetét. A lelki nap lényegét jelentő két elmélkedés Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Rend csillagkeresztes főtisztjének vezetésével 10 órakor kezdődött és 12 órakor ért véget a plébánia emeleti szalonjában. Ezt közös, koncelebrációs szentmise követte a kegytemplomban, melynek homíliája volt a harmadik elmélkedés.

 

Püspök úr szavai – az elmélkedések során – Isten személyes hívásáról, kiválasztásáról, cselekedeteink és feladataink Istenben rejlő céljáról tanúskodtak. „Isten azért hív, mert bízik bennem, és feladatot bíz rám. De ott a próbatétel is mindannyiunk életében: kereszt nélküli kereszténység nincsen!” A második elmélkedésben püspök atya többször is kiemelte: Isten jelt ad, jelez, s ezt észre kell vennünk, mint Mózes az égő csipkebokrot, vagy mint Éli pap a Sámuelnek szóló hangot. „Ha valamire Isten hív, akkor arra biztosan képes is vagyok”– állapította meg, hozzátéve: „de ha mégsem, akkor kapok hozzá elég kegyelmet!” Az elmélkedések lényegi üzenete, a végső konklúzió: „Fontos tudatosítanunk, hogy Isten rajtunk keresztül akar örömhírt küldeni a világnak.”

 

 

A Szentmisét követően közös ebédre került sor a plébánia étkezővé alakított pincéjében, ahol Jungbert Béla helytartó úr köszönetet mondott Spányi püspök úrnak és Mórocz plébános úrnak, hogy lehetővé tették ezt a tartalmas együttlétet. A lelki nap programja, az ebédet követően, a bodajki kálvária-hegyen ért véget, ahol a résztvevők a pazar panorámában gyönyörködhettek.

 

(2016-03-19 00:29:20)
Solymosi Tamás orgonaművészt és zeneszerzőt megihlette Hermina-kápolnánk és himnuszt írt a kápolnáról, egy kicsit rólunk.

A felvétel az ősbemutatón készült. Megtekinthető itt.

 

(2016-02-05 09:07:23)
 

Beszámoló

a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Ausztriai Helytartóságának lelki napjáról

(Heiligenkreuz, 2015. november 26).

A lelki napra Dr. Karl Lengheimer helytartó és Dr. Maximilian Heim ciszterci apát hívta meg a résztvevőket. A Magyar Helytartóságot Dr. Somodi Zoltán titkár és Dr. Pálvölgyi Ákos lovag, valamint a helytartó képviselték. A lelki nap fő témája:

 

A lovag-ideál Clairvauxi Szent Bernáttól napjainkig.

 

Lengheimer helytartó üdvözlő szavai után az első előadást Gregor Henckel-Donnersmark nyugalmazott ciszterci apát tartotta

A lovagrend alapvető karizmái és Szent Bernát hatása címmel.

Kiemelte, hogy szinte pontosan ma 920 éve hangzott el II. Urbán pápa keresztes hadjáratra szóló felhívása 1095-ben, a Clermondi Zsinaton. A Közel-keleten a szeldzsuk előnyomulással szemben akkor fegyveres harcra szólított. Ma nem fegyveres „harcra” hív fel többek között az 1700 éve született Szent Márton, aki a lovag-ideálnak ugyancsak jelentős példája. A középkori lovagi eszme számos mozzanatát (pl. a Niebelung-dalok) érintve a ciszterci rend szerepét emelte ki, hiszen a Rend a lovagsággal együtt jött létre és indult rohamos fejlődésnek. A lovag a mérték és a rend őrzője, aki a szentségekből és az imából meríti erőforrásait. A zarándoklat a lovagság alap-értéke, maga a lovagság az úton levést, a „zarándokságot” jelképezi meg. A Szent Sír,  Krisztus halálának és feltámadásának helye a lovag számára több, mint az élet, hiszen megváltott létünk ebből fakad.

A délelőtti második előadást a regnáló apát, Dr. Maximilian Heim tartotta

A II. Vatikáni Zsinat szellemisége a Szent Sír Lovagrend nézőpontjából címmel.

A Zsinat konstitúcióinak mondanivalója szerint kiemelte a lovagság „prófétikus” küldetését (az Örömhír sugárzása a „szerencsétlenség-lovagság” elterjedésével szemben).  A misszionáriusi aspektus, amelyet Ferenc pápa különösen is hangsúlyoz, ugyancsak része a lovagi eszmének. A ”laikus” mivoltot szintén előtérbe állította, és a nem hívőkkel, a más vallásúakkal való kapcsolat új útjait emelte ki, Szent II. János-Pál pápa tanítására utalva.

Az ebédszünetben részt vettünk a déli imaórán, amelyet mintegy 40 szerzetes latin nyelven énekelt.

A délutáni első előadást a német Helytartóság Rajna-Majna Provinciájának perjele, egyben a Helytartóság egyházi szertartásmestere, prof. Christoph Müller tartotta, melynek címe:

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend spiritualitásának forrásai és aktuális jellemzői

Az előadást a húsvét éjszakai liturgia szerkezetére építette fel. Egyik alapvető lovagi erény, az üdvözítő sebeire utalva, a bajban lévők, a segítségre szorulók támogatása, az elesettek felkarolása. Kiemelte a Rend saját betegeinek támogatását. A lelki élet másik alapja: az „olvasás”, azaz a Szentírásból való folyamatos töltekezés. A Német Helytartóság az „olvasás” egy-egy mondatát kiemelt éves „jelszóként” tekinti, és 10 évre előre összeállította ezek listáját. Párhuzamba állította a rendi imánkban is megjelenő kifejezéseket: az igazság öve, a hit pajzsa, stb. A lovagnak önmagával való küzdelme a lelkiség fontos eleme, amely a nyitottság, a szabadság eszméjét is magában foglalja.

A befejező előadást Maximilian Fürsinn prelátus, a Rend tiszteletbeli nagyperjele tartotta:

 Bizalommal tekintsünk a jövőbe! Egy fellendülő Egyház (Ferenc pápa impulzusai a lovagrendnek).

Előadását az Evangelii Gaudium apostoli buzdításra alapozta. A lovagi eszme négy dimenzióját különítette el: 1. a kontemplatív dimenzió, amelyben a Szentföld jelentőségét emelte ki. 2. A családi-közösségi dimenzióban a lovagrend, mint közösség, mint az Egyház „nucleusa” jelenik meg. 3. A felebaráti szeretet dimenziója a szegények, elesettek, a „zarándokok” az úton lévők felé fordulást jelenti, ide tartozik a szentföldi intézményekkel való szolidáris kapcsolat is. 4. A misszionáriusi és prófétai dimenzióban jelenik meg a rendi hivatás, az elkötelezettség, a rend életében való aktív részvétel kérdése, a közéletben, a médiumokban való hangsúlyosabb jelenlét.

A mintegy 100 főnyi hallgatóság nagy örömmel és tisztelettel fogadja a magyar küldöttséget. A kávé- és ebédszünetben számos baráti beszélgetésre kerülhetett sor.

A kellemes és problémamentes autóútért Dr. Somodi Zoltán titkár úrnak mondunk köszönetet.

Budapest, 2015. nov. 27.

Dr. Tringer László

helytartó d.i.p.

(2015-12-04 20:54:27)
Csónakázás, alkonyi hangulat 2015. szeptember 11-én a virrasztás után2015. szepzember 12: bevonulás az invesztitúrára
(2015-10-06 11:13:52)
A szentföldi katolikus főpásztorok március 11–12-én Jeruzsálemben találkoztak, hogy megvitassák a térségbeli egyházak és országok nehézségeit – tájékoztat a Vatikáni Rádió angol nyelvű szerkesztősége.

A találkozón az izraeli, palesztinai, jordániai és ciprusi latin és keleti rítusú egyházak, valamint a szentföldi ferences kusztódia képviselői vettek részt. A félévenként megrendezett eseményt ez alkalommal a jeruzsálemi ferences rendházban tartották.

 
A találkozó összegzéseképp nyilatkozatot adtak ki, melyben felszólítják a nemzetközi közösséget és az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy lépjenek fel a szíriai menekültek érdekében, akik kétségbeejtő körülmények között élnek. Ezenkívül a gázai újjáépítést is sürgették, hiszen családok ezrei maradtak fedél nélkül.

 

A főpásztorok örömüket fejezték ki két palesztinai arab szerzetes nővér közelgő szentté avatása okán. Boldog Marie Alphonsine Ghattas és a Keresztre feszített Jézusról nevezett Boldog Mariam Baouardy nővér kanonizációjára idén május 17-én kerül sor Rómában. Marie Alphonsine Ghattas a Rózsafüzér Nővérek kongregáció, Mariam nővér pedig a Betlehemi Kármel alapítója; számos helyi eseményt szerveznek szentté avatásuk méltó megünneplésére, és bátorítanak minden kezdeményezést, mely a két szent lelkiségének mélyebb megismerését és megértését szolgálja.

A térség oktatásával kapcsolatban kifejtették, továbbra is biztosítaniuk kell a hitoktatást diákjaiknak, hiszen ez kötelességük, a diákoknak pedig elidegeníthetetlen joguk. Emellett elengedhetetlen a palesztinai pedagógusok anyagi körülményeinek javítása, megbecsültségük növelése; számukra nyugdíjalapot kell létesíteni. Aggodalomra ad okot az izraeli katolikus iskolák helyzete, miután az izraeli oktatási minisztérium csökkentette a támogatásokat; továbbra is folynak a tárgyalások a minisztériummal, illetve a tanulók szüleit is kérik az iskolák anyagi támogatására.

A találkozó résztvevői fontolóra vették, milyen intézkedésekkel lehetne javítani a Jordániában élő szíriai és iraki menekültek rendkívül nehéz életkörülményein, akik lassan minden reményüket elvesztik, hogy valaha is hazatérhetnek szülőföldjükre. A főpásztorok hálájukat fejezték ki a jordániai Caritasnak és a többi humanitárius szervezetnek a rászorulóknak nyújtott segítségért. Figyelmeztettek rá, hogy a humanitárius válság mélyülése jószerével kimerítette az anyagi forrásokat.

A jeruzsálemi találkozó a Miasszonyunk-templomban koncelebrált szentmisével ért véget, melyen megemlékeztek Ferenc pápa megválasztásának második évfordulójáról, és Isten oltalmába ajánlották őt.

Fotó: Latin Patriarchate of Jerusalem

forrás: Magyar Kurír
(vn)

(2015-03-19 15:55:05)
Az Apostoli Szentszék kegyes pártfogása alatt álló Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend  Magyarországi Helytartósága tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2014. szeptember 13-án, szombaton a váci székesegyházban 10 órakor kezdődő invesztitúrájára

Őexcellenciája
Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök úr
az ünnepi szentmise keretében lovagokat és dámákat avat

Lovagok: Dr, Filvig Géza, Dr. Nyulasi Tibor, Dr. Pálvölgyi Ákos, Dr. Sári Miklós, Dr. Vincze László

Egyházi lovagok: Dr. Simon-Wagner István, Dr. Sztankó Attila

Dámák: Dr. Bednarik Anasztázia, Dr. Arnótfalvy Judit, Dr. Ladányi Éva, Dr. Pécsi Kálmánné


>>> Részletek
(2014-06-27 15:19:58)
Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace… Most bocsásd el szolgádat Uram szavaid szerint békességben, mivel meglátták szemeim az Üdvösséget… (Lk. 2, 29.) sóhajtott fel az agg Simeon, amikor kezébe vette az üdvözítő gyermeket, és fáradt szemei még egyszer, talán utoljára, felragyogtak.

Erzsébet testvérünk, a betegség által homályba burkolt tudat ködén át hasonló módon fakadt örömre, amikor szeretett kis unokáját, Ágostont felmutatták neki. A szavak, a beszéd már nehezen jutott el hozzá, a szeretet hangja azonban meghallgatásra talált.

Erzsébet rendtársunk 1944. aug. 6.-án Nagyváradon született. 1999-ben az esztergomi invesztitúrán vált helytartóságunk teljes jogú tagjává. 1992-ben O’Brien Bíboros Nagymester tiszti rangra léptette elő. A lovagrendi tagságból fakadó küldetését példamutató komolysággal teljesítette. Rendszeres és aktív résztvevője volt összejöveteleinknek. A Szentföld iránti elkötelezettsége vezette Krisztus földi életének színtereire. Lelkesen készült a 2014-re tervezett zarándoklatra is, amely – a Mindenható akaratából – immáron a Mennyei Jeruzsálemben fejeződik be. „Aki Sionból megmenekül, és Jeruzsálemből életben marad, azt mind szentnek hívják majd, és följegyzik Jeruzsálemben az élők közé” mondja Izaiás próféta. (4, 3). Íme, Erzsébet neve is följegyzésre került Jeruzsálemben, az élők névsorába.

Ezért mi is elmondhatjuk a zsoltárossal:

„Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, ujjongjanak nyugvóhelyükön

Szájuk Istent dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben. (Ps. 149, 5-6).

Erzsébet testvérünk lovag módjára ugyancsak kétélű kardot tartott kezében. És használta is. Mindannyian tudjuk, hogy ahova sújtott, ott a dolgok közepébe talált. Pontosan tudta, hol a „jó”, és oda célozta dicsérő szavait. De azt is világosan látta, hova kell sújtania, ha hibát, emberi gyengeséget észlelt. Nála egyértelmű volt az „igen” és a „nem”. Egész életét, nevelői-oktatói hivatását is a jóért és nemesért való küzdelemnek szentelte.

Élete utolsó, nagy harcát is lovaghoz méltó kitartással vívta meg. A betegség erői csak hosszú hónapok után tudták megtörni ellenállását. A heroikus küzdelem során nem egyszer úgy tűnt, hogy szervezetének élni akarása kerekedik felül. Végül azonban egy olyan küzdelemben esett el, amely, Szent Bernát szavai szerint, mindenképpen győzelemmel ér fel, hiszen, hitünk szerint, Erzsébet testvérünk már a Mennyei Jeruzsálem lakója.

Kedves és szeretett rendtársunk, nyugodjál békében!

 

2014. jan. 10.              Prof. Tringer László  OESSH

(2014-01-24 17:04:58)
Anthony Bailey, a Nagy Konstantin Szent György Rend angliai és írországi delegátusa magyarországi tartózkodása során 2013. április 22-én – a miniszterelnök előterjesztésére – magas állami kitüntetést vett át az Országházban. A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta át az Eligo International Limited PR-szakemberének a brit–magyar kapcsolatok erősítéséért és a vallásközi párbeszéd előmozdításáért végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.

Anthony Bailey és felesége, Marie-Therese von Hohenberg hercegnő felkereste Helytartóságunkat is. Április 21-én Tringer László helytartó úr vezetésével megtekintette a Hermina-kápolnát, melyet Farkas Olivér kancellár mutatott be a rangos vendégeknek. Ezt követően részt vettek a 11 órakor kezdődő szentmisén. A szertatás után az alkápolnában, a Helytartóság székhelyén, a delegátus megbeszélést folytatott a Rend megjelent tagjaival. Az eszmecserén jelen volt Érszegi Márk, a Külügyminisztérium munkatársa is.>>> Részletek
(2013-04-26 16:39:56)
A rekollekciót 2011.december 10-én, szombaton Fórián-Szabó Zoltán piarista atya, a kecskeméti Piarista templom plébánosa tartotta. Helyszín: a 2011. év nyarán átadott Althann Vendégház és Konferenciaközpont (Vác, Budapesti főút 5-7.)


Először Dr. Tringer László helytartó úr köszöntötte Zoltán atyát és a rendtársakat, majd Szalay Ákos váci vezető tiszt ismertette a lelki nap programját. Az első elmélkedés utáni szünetben Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atyát köszönthettük körünkben.

 

Zoltán atya három elmélkedést tartott, a harmadik - szentmise keretében -  a Székesegyház Téli Kápolnájában volt.

 

Néhány gondolat Zoltán atya elmélkedéseiből:

Az Advent: várakozás. Mint egy zarándoklat, mint a gyermekvárás 9 hónapja, meg kell érnünk. Ez a várakozás nem idegesítő, inkább alkalom az átalakulásra. Felkészülés („van kisöpörni valónk”), gyermeki bizalommal kell fordulnunk Isten felé.

Istentől örökölt vonásaink: képesek vagyunk a megbocsájtásra, tudunk életet adni/átadni, tudjuk életünket odaadni/feláldozni, szeretetre való képesség.

Kegyelem a szenvedés és a nehézségek is, a „kutyaszorítók” sokat kihozhatnak belőlünk: az Istent szeretőknek minden a javukra válik.

Az igazi tanítvány nem prófétál, hanem tanúságot tesz. Tanúságtétel a mi feladatunk is.

 

A szentmise után Laczus Géza rendtársunk, a Székesegyház kántora játszott az orgonán: Johann Philipp Krieger (1649-1725) A-moll Toccata und Fuge c. műve majd saját improvizációja hangzott el. Ez utóbbi a karácsonyi gregorián alleluja dallamára, melyben az orgona hangszíneit mutatta be.

Ezt követően Faller László művészettörténész, az Egyházmegyei Múzeum helyettes igazgatója kalauzolt minket: ismertette a Székesegyház történetét, lementünk az altemplomba a Püspöksírokhoz, megtekintettük a Püspöki Palotát.

Ebéd következett az Althannban. Pécsi Kálmán Géza lovag kitűnő kosdi borát fogyasztottuk. Kucsák Gábor könyvkötő mester 2012-es naptárt és a Váci Polgár karácsonyi számát adta ajándékba a résztvevőknek.

Ebéd után Dr. Somodi Zoltán tiszt, helytartósági titkár a jeruzsálemi Invesztitúráról (2004.április 23-24.) készített ötrészes filmjének két részét tekintettük meg: a virrasztás és az invesztitúra jeleneteit láthattuk. A virrasztást a tavaly elhunyt Eörs atya, az Invesztitúrát H. B. Michel Sabbah jeruzsálemi pátriárka tartotta.

Közel ötvenen voltunk az immár hagyományos váci adventi rekollekción.

 

 

Szalay Ákos

OESSH

Váci Tiszti Kerület

vezetőtiszt

 

 

 

(2012-01-03 08:34:38)
Gaudete-vasárnap hajnalán, 2011. december 11-én, életének 76. évében, szülővárosában, Philadelphiában elhunyt John Patrick Foley bíboros, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend nyugalmazott nagymestere.

Temetési szertartása december 16-án délután 2 órakor kezdődik a philadelphiai székesegyházban, ahol annak idején pappá, majd püspökké szentelték. A gyászszertartást – az elhunyt nagymester kívánságának megfelelően – utóda, Edwin O’Brien érsek, a Szent Sír Lovagrend új nagymestere celebrálja, a szentbeszédet pedig Timothy Dolan New York-i érsek tartja – akik mindketten személyes barátai voltak. Ezt követően Foley bíborost a székesegyház kriptájában helyezik örök nyugalomra. A Szentatyát minden bizonnyal Claudio Maria Celli érsek, a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsának elnöke képviseli majd, s a szokásoknak megfelelően szintén a napokban várható, hogy a Bíborosi Kollégium dékánja, Angelo Sodano a vatikáni Szent Péter-bazilikában mutat be gyászmisét Foley bíboros lelkiüdvéért, amelynek végén a búcsúztatási szertartást a Szentatya végzi.

XVI. Benedek december 12-én az alábbi táviratban fejezte ki részvétét Charles Chaput philadelphiai érseknek:

„Szomorúan értesülvén John Patrick Foley bíboros, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend nyugalmazott nagymestere haláláról szívből jövő együttérzésemről biztosítom Önt. Miközben hálával idézem fel a néhai bíboros papi szolgálatának a szeretett Philadelphiai Főegyházmegyében töltött éveit, a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsa elnökeként a Szentszék javára végzett kiemelkedő szolgálatát, s legutóbb a szentföldi keresztény közösségekért végzett fáradozását, Önhöz társulva ajánlom nemes lelkét Istennek, minden kegyelmek atyjának. Azért is imádkozom, hogy az Egyház médiabeli jelenlétét célzó, egész életére szóló elkötelezettsége másokat is arra ösztönözzön, hogy folytassák ezt az Evangélium hirdetése és az új evangelizáció folytatása szempontjából oly lényeges apostolkodást. Mindazok számára, akik a feltámadás reményében gyászolják Foley bíborost szívből adom apostoli áldásomat mint vigasztalás és béke zálogát Urunkban, Jézus Krisztusban.”

Fouad Twal jeruzsálemi latin pátriárka, a Rend nagyperjele a pátriárkátus papságával egyetemben fejezte ki részvétét: „hálával emlékezünk meg róla a szentföldi keresztények érdekében végzett sokéves szolgálatáért és a Betlehemi Egyetem erőteljes támogatásáért”.

Foley bíboros rendkívül népszerű alakja volt az amerikai katolicizmusnak, nemcsak személyes kedvessége és humora, hanem az ottani katolikus sajtóért végzett sok évtizedes munkássága miatt is. Több mint két évtizeden át ő volt „karácsony hangja” az amerikai katolikusok számára, a pápa karácsony éjféli szentmiséje televíziós közvetítésének kommentátoraként.

Érszegi Márk A. OESSH


(2011-12-15 22:16:28)
A Jeruzsálemi Szent Sír Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik a 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az Alapítvány javára felajánlották. A felajánlott 373.178,- forint összegből 101.688,- forint összeget az Alapítvány működési költségeire használtunk fel, a korábbi évekről áthúzódó 540.053,- forint tartalékolt összegből 540.000,- forint összeget a Budapest XIV. kerületi Hermina-Kápolna tetőfelújítására utaltunk át. A fennmaradó 271.543,- forint összeget a Kápolna további tetőfelújítási munkálatainak költségeire tartalékoltuk.
Adószám: 19675826-1-13

(2011-11-09 21:14:20)
                                         

     

Dr. Alois Kothgasser SDB, az Ausztria-i Helytartóság Nagymesterének meghívására, 2011. október. 1-én prof. Tringer László Rendünk magyarország Helytartójának vezetésével, küldöttség utazott az Osztrák Helytartóság által szervezett invesztitúrára, melyet a St. Stephan dómban tartottak meg. A küldöttség tagjai voltak: dr. Somodi Zoltán titkár; Eck Alajos mb. világi szertartásmester; Balthazár Zsolt novíciusmagiszter és Dr. Pruzsinszky József lovag
A kilenc órakor kezdődő szentmise keretében 22 lovagot, 4 dámát és 2 papot avatott lovaggá Dr. Christoph Schoenborn bíboros, bécsi érsek. Az invesztitúrán több meghívott európai helytartóság is képviseltette magát. Angliából, Svájcból és Hollandiából érkeztek rendtagok,valamint megjelentek  az Máltai Lovagok osztrák képviselői,  és a német lovagrend tagjai is. A szertartás fényét emelte a dóm kórusának közreműködése.Mozart szimfonikus zenekarra és vegyes karra íródott Krönungsmesse című műve hangzott el. Az invesztitúrán  400 fő lovag vett részt megtöltve - a jelen lévő hívekkel együtt -  az egész templomot.
Az avatás után delegációnk is  részt vett a bécsi Schönbrunn épületében tartott ünnepi ebéden.

2011. október 1. Bécs.

OESSH Press

(2011-10-12 09:19:29)
 

  

A források szerint a váci Hétkápolna épületegyüttesének kialakítása 300 éve kezdődött: Lieb József 1711-ben kápolnát épített a Szűz Mária kegykép méltó elhelyezésére. Az oltárkép a Pozsony melletti Máriavölgyben lévő pálos kolostor kegyképének másolata. A hét kápolna 1738-ban épült és névadója lett a kegyhelynek. A Hétkápolna Mária napi nagybúcsúja idén szeptember 10-11-én volt.
A váci lovagok először 1994. szeptember 18-án, az invesztiturát követően vettek részt együtt a körmeneten és a nagymisén. Azóta immár 17 éve mindig ott vagyunk. A körmenet a Székesegyháztól a Budapesti főúton vezet a Hétkápolnához.
Az ünnepi nagymisét idén - főpásztorunk távollétében – Dr. Varga Lajos segédpüspök, Tiszti Kerületünk perjele tartotta.
A 300 éves évforduló alkalmából tanulmánykötet is megjelent.


Szalay Ákos
OESSH
Váci Tiszti Kerület
vezető tiszt

(2011-09-12 21:25:27)
        
 A Szentatya a baltimore-i érseket nevezte ki a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend új vezetőjévé, ami egyrészt az amerikai egyház, másrészt a Szentföld – és persze a Lovagrend – fontosságát jelzi.

A Jeruzsálemi Latin Pátriárkátus intézményei, és általában a szentföldi keresztény jelenlét legfőbb támogatójának számító ősi lovagrend a Szentszék saját lovagrendje, ezért nagymesterét a pápa nevezi ki.

Az eddigi nagymester, John Patrick Foley bíboros már idén februárban benyújtotta lemondását, előrehaladott súlyos betegsége – leukémia – miatt, amely nem tette lehetővé megbízatása további ellátását. XVI. Benedek február 10-én fogadta őt kihallgatáson, ám a lemondást hivatalosan csak most fogadta el, az utód kinevezésével egy időben. Miközben Foley bíboros a tél végén visszavonult szülővárosába, Philadelphiába, a Rend ügyeit az ülnök, Giuseppe De Andrea érsek, valamint a főkormányzó, Agostino Borromeo gróf vitték tovább. Foley március elején személyes hangvételű körlevélben búcsúzott el a rendtagoktól.
Voltak, akik szerint a pápa nem fog új nagymestert kinevezni Foley bíboros haláláig, mások szerint csak a vatikáni személycserék következő fordulóját akarja megvárni vele. Ez utóbbi verzió két a közeljövőben várhatóan nyugdíjba vonuló bíborossal számolt: Giovanni Lajolóval, a Vatikánvárosi Pápai Bizottság elnökével, illetve William Levadával, a Hittani Kongregáció prefektusával. Az olaszok természetesen szívesen láttak volna olasz nagymestert.
Mindeddig olyan személyt volt szokás nagymesterré kinevezni, aki előtte a Római Kúria valamelyik hivatala élén szolgált, s nyugdíjba vonulásakor, 75 évesen még alkalmasnak tűnt arra, hogy az egyébként sok utazással járó, jó szervezőkészséget és diplomáciai képességet is igénylő feladatot ellássa. Ilyenek voltak Giuseppe Caprio, majd Carlo Furno bíborosok, akik pályafutásuk során a pápai diplomáciában szolgáltak. John P. Foley viszont még nem volt bíboros, amikor 2007-ben a 85 éves Furno helyére lépett, viszont korábban jó két évtizedig a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsa elnökeként szolgált, tehát a Kúrián belülről érkezett

Ezen elképzelésekhez képest nem kevés meglepetést okozott, amikor augusztus 29-én bejelentették, hogy a Szentatya Edwin Frederick O'Brien baltimore-i érseket nevezte ki nagymesterré. Pontosabban egyelőre csak „pro” nagymesterré, mert O’Brien még nem bíboros, a nagymesternek pedig bíborosnak kell lennie. Ami persze azt is jelenti, hogy személyében megvan a következő konzisztórium egyik biztos bíboros-jelöltje.

Az újabb pápai kinevezés több szempontból is érdekes. Egyrészt azért, mert az amerikai katolikus egyház erejét és befolyását mutatja. William Levada és Raymond Burke bíborosok után O’Brien már a harmadik akit XVI. Benedek közvetlenül egy amerikai egyházmegye éléről szólít közvetlen szolgálatába.
A Szent Sír Lovagrend pedig sorban immár a második amerikai nagymestert kapja. Ez abból a szempontból érthető is, hogy a Rend az USA-ban a leginkább elterjedt, ahol kilenc helytartósága működik, s persze az anyagi támogatások jelentős része is onnan érkezik a Szentfölde. O’Brien érsek egyébként 2010. óta a Rend Közép-Atlanti Helytartóságának egyházi vezetője, nagyperjele volt, tehát nem ismeretlen előtte annak tevékenysége.
Szintén érdekes, s mindezidáig példa nélküli, hogy nem a Római Kúria valamely nyugalmazott bíborosa kerül a Rend élére, hanem egy igen fontos egyházmegye éléről szólítja el a pápa annak érsekét, akit pedig csak négy éve nevezett ki ugyanoda. Ráadásul úgy, hogy az illetőt nem a „promoveatur ut amoveatur” szellemében nevezi ki a Kúriába, mert – legalábbis a jelek szerint – nem alakult ki Baltimore-ban semmilyen ezt indokoló súlyos körülmény. És mégcsak azt sem várta meg a Szentatya, hogy megtalálja helyére az utódot – igaz az amerikai püspöki kinevezések a washingtoni nuncius nemrég bekövetkezett halála miatt valószínűleg késedelmet szenvednek.
Mindez arra enged következtetni, XVI. Benedek fontosnak tartotta, hogy a Szent Sír Lovagrend élén ismét teljes hatáskörrel bíró, energikus és hatékony nagymester álljon. Mert a Rend feladata a szentföldi kereszténység támogatása, ami pedig nem jó, ha bürokratikus okokból esetleg késedelmet szenved. Ehhez persze érdemes egy pillantást vetni O’Brien érsek életrajzára is, ami némi magyarázatot adhat a választásra.
A most 72 éves, New York-i születésű, ír származású Edwin Frederick O'Brien 1965-1973. között századosi rangban tábori lelkészként szolgált az amerikai hadseregben, előbb a katonai akadémián, majd Vietnámban is. Ezt követően Rómába küldték, ahol az Angelicum Pápai Egyetemen szerzett teológiai doktorátust, majd New Yorkba visszatérve fontos egyházmegyei beosztásokat kapott: többek között a bíboros érsek titkára, majd a szeminárium rektora lett. 1990-1994. között a Pápai Észak-Amerikai Kollégium rektora volt Rómában. 1996-ban New York-i segédpüspökké szentelték, 1997-ben pedig az amerikai fegyveres erők tábori ordináriusa lett, érseki rangban (ez 1,5 millió hívőt jelent). Innen helyezte át a pápa 2007-ben az USA legrégibb egyházmegyéje élére, Baltimore-ba, ahol többek között a katolikus oktatási intézményrendszer újjászervezésével tűnt ki, valamint a természetes családmodell és az élet védelme, valamint a halálbüntetés eltörlése elleni határozott fellépésével vált ismertté. Közben 2010-ben ő is tagja volt az írországi szemináriumokat vizsgáló apostoli vizitátor csapatának.
Feltehetőleg energikus és hatékony fellépése, jó szervezőkészsége és kiállása, nemzetközi tapasztalatai hozzájárultak ahhoz, hogy őrá esett a pápa választása. Meg talán némi szerepet játszhatott benne Foley bíboros is, aki a kinevezést rögtön sajtónyilatkozatban üdvözölte, felemlegetve korábbi együttműködésüket, s kijelentvén, hogy nem is lehetne boldogabb, amiért O’Brien lesz az utódja…
Maga O’Brien érsek viszont a kinevezést bejelentő sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, hogy valósággal „sokkolta” őt a pápai felkérés, mert egyházmegyéjében tervezte leélni élete hátralevő részét (baltimore-i érsekként logikusan nem is számíthatott ilyen fordulatra). Egyelőre ingázni fog Róma és Baltimore között, mert utóda kinevezéséig – saját kérésére – apostoli kormányzóként vezeti tovább eddigi egyházmegyéjét.


A sajtótájékoztatón egyébként elmesélte azt is, hogyan kapta a pápai felkérést. Augusztus 17-én éppen Rómában tartózkodott, és a madridi Ifjúsági Világnapra készült, amikoris délután telefont kapott a Pápai Észak-Amerikai Kollégiumban Tarcisio Bertone bíborostól. Az államtitkár közölte vele a pápa szándékát, mire O’Brien nem titkolta, hogy számára ez nagy áldozatot jelent. Másnap, augusztus 18-án írta meg a Szentatyának, hogy engedelmességből elfogadja a nagymesteri kinevezést, amit ezek után a pápa augusztus 24-én erősített meg.

Érszegi Márk Aurél

OESSH Róma

(2011-08-31 20:46:51)